فایل word مقاله اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح بذر با باکتري بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد نخود رقم پيروز

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح بذر با باکتري بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد نخود رقم پيروز : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): عبدالباسط عثمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادمنصور سهرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گروه زراعت مهاباد ایرانخسرو محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گروه زراعت سنندج ایران چکیده: به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم پیروز در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی 1388-1389 د رمزرعه نساره علیا واقع در استان کردستان -شهرستان دیواندره اجرا شد. این تحقی

فایل word مقاله کاربرد قانون دوم ترموديناميک درموتور HCCI با سوخت CNG

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد قانون دوم ترموديناميک درموتور HCCI با سوخت CNG : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): عبدالباسط عثمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادمنصور سهرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گروه زراعت مهاباد ایرانخسرو محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گروه زراعت سنندج ایران چکیده: به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم پیروز در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی 1388-1389 د رمزرعه نساره علیا واقع در استان کردستان -شهرستان دیواندره اجرا شد. این تحقی

فایل word مقاله بررسي آلايندگي فلز سنگين کروم در منابع آب منطقه رباط سفيد

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي آلايندگي فلز سنگين کروم در منابع آب منطقه رباط سفيد : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): عبدالباسط عثمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادمنصور سهرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گروه زراعت مهاباد ایرانخسرو محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گروه زراعت سنندج ایران چکیده: به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم پیروز در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی 1388-1389 د رمزرعه نساره علیا واقع در استان کردستان -شهرستان دیواندره اجرا شد. این تحقی