فایل word مقاله تأثير فرآيندهاي دياژنزي بر آيفيت مخزني سازند سروک در يکي از ميادين خليج فارس

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تأثير فرآيندهاي دياژنزي بر آيفيت مخزني سازند سروک در يکي از ميادين خليج فارس : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): نیره نبی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهسیدرضا موسوی حرمی – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهداسدا; محبوبی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهدعلی کدخدایی – استاد یار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز چکیده: سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی (سنومانین) است. این سازند درمنطقه خلیج فارس از نظر سنگ مخزن دارای اهمیت زیادی است.

فایل word مقاله تحليل زمين ساخت تردگستره کپه داغ خاوري برپايه مدل سازي آنالوگ

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل زمين ساخت تردگستره کپه داغ خاوري برپايه مدل سازي آنالوگ : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): نیره نبی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهسیدرضا موسوی حرمی – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهداسدا; محبوبی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهدعلی کدخدایی – استاد یار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز چکیده: سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی (سنومانین) است. این سازند درمنطقه خلیج فارس از نظر سنگ مخزن دارای اهمیت زیادی است.

فایل word مقاله مقايسه خواص اکسايشي پوشش هاي پاشش حرارتي MoSi2 با استفاده از پودرهاي توليدي و تجاري

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه خواص اکسايشي پوشش هاي پاشش حرارتي MoSi2 با استفاده از پودرهاي توليدي و تجاري : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): نیره نبی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهسیدرضا موسوی حرمی – استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهداسدا; محبوبی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهدعلی کدخدایی – استاد یار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز چکیده: سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی (سنومانین) است. این سازند درمنطقه خلیج فارس از نظر سنگ مخزن دارای اهمیت زیادی است.