فایل word مقاله شبيه سازي تنش هاي پسماند در پوششهاي لايه نازک TiN و CrN با استفاده از روش اجزاي محدود

شی از متن فایل word مقاله شبيه سازي تنش هاي پسماند در پوششهاي لايه نازک TiN و CrN با استفاده از روش اجزاي محدود : تعداد صفحات:9 چکیده: به دلیل اهمیت تنش پسماند در پوشش های سخت لایه نازک،در مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل تنش پسماند با استفاده از روش شبیه سازی اجزاء محدود در محیط انسیس، پرداخته میشود.بدین منظور تنش های پسماند در دو پوشش لایه نازک TiNوCrN اعمال شده توسط روش رشوب فیزیکی بخار با استفاده از قوس کاتدی شبیه سازی شد و با نتایج آزمایشگاهی به منظور اندازه گیری تنش مقایسه گردید.نتایج به دست آمده حاکی از تطابق مناسب بین نتایح حاصل از این شبیه سازی و مقادیر تجربی دارد.

فایل word مقاله بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر وقوع جرم (مطالعه موردي:زندانيان زندان عادل آباد شيراز سال 1390)

از متن فایل word مقاله بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر وقوع جرم (مطالعه موردي:زندانيان زندان عادل آباد شيراز سال 1390) : محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): مهدی اکبرزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی اصفهانمحمد بخشیان بافرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی اصفهانعلی شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان چکیده: به دلیل اهمیت تنش پسماند در پوشش های سخت لایه نازک،در مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل تنش پسماند با استفاده از روش شبیه سازی اجزاء محدود در محیط انسیس، پرداخته میشود.بدین منظور تنش های پسماند در دو پوشش لایه نازک TiNوCrN اعمال شده توسط روش رشوب فیزیکی بخار با استفاده از

فایل word مقاله بررسي اثر پارامترهاي فرآيند پرس در کانال زاويه دارهمسان (ECAP) بر ريزساختار نمونه هاي تسمه اي آلياژ AZ31 منيزيم

شی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پارامترهاي فرآيند پرس در کانال زاويه دارهمسان (ECAP) بر ريزساختار نمونه هاي تسمه اي آلياژ AZ31 منيزيم : تعداد صفحات:9 چکیده: به دلیل اهمیت تنش پسماند در پوشش های سخت لایه نازک،در مقاله حاضر به ارزیابی و تحلیل تنش پسماند با استفاده از روش شبیه سازی اجزاء محدود در محیط انسیس، پرداخته میشود.بدین منظور تنش های پسماند در دو پوشش لایه نازک TiNوCrN اعمال شده توسط روش رشوب فیزیکی بخار با استفاده از قوس کاتدی شبیه سازی شد و با نتایج آزمایشگاهی به منظور اندازه گیری تنش مقایسه گردید.نتایج به دست آمده حاکی از تطابق مناسب بین نتایح حاصل از این شبیه سازی و مقادیر تجربی دارد.