فایل word مقاله بررسي همه گير شناختي افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان در سال1390

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي همه گير شناختي افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان در سال1390 : محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): هاشم حشمتی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانابوالفضل شریفی – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستانزهرا مقدم – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،دانشکده بهداشت،گرو چکیده: افسردگی یکی ازمهمترین اختلالات روانپزشکی و نیزشایع ترین اختلال خلقی می باشد ابتلا به افسردگی دردانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مساله ای بسیار مهم است زیرا علاوه برسلامت خودشان سلامتی جامعه نیز تحت تاثیر قرارمیگی

فایل word مقاله بررسي تاثير افت آب زيرزميني بر تخريب اسکري ن هاي چا ه هاي آب

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير افت آب زيرزميني بر تخريب اسکري ن هاي چا ه هاي آب : محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): هاشم حشمتی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانابوالفضل شریفی – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستانزهرا مقدم – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،دانشکده بهداشت،گرو چکیده: افسردگی یکی ازمهمترین اختلالات روانپزشکی و نیزشایع ترین اختلال خلقی می باشد ابتلا به افسردگی دردانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مساله ای بسیار مهم است زیرا علاوه برسلامت خودشان سلامتی جامعه نیز تحت تاثیر قرارمیگی

فایل word مقاله برآورد تجربي تحليلي و عددي نشست سطح زمين ناشي ازتونل سازي سپرفشارتعادلي مطالعه موردي خط سه متروي تهران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله برآورد تجربي تحليلي و عددي نشست سطح زمين ناشي ازتونل سازي سپرفشارتعادلي مطالعه موردي خط سه متروي تهران : محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): هاشم حشمتی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانابوالفضل شریفی – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستانزهرا مقدم – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،دانشکده بهداشت،گرو چکیده: افسردگی یکی ازمهمترین اختلالات روانپزشکی و نیزشایع ترین اختلال خلقی می باشد ابتلا به افسردگی دردانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مساله ای بسیار مهم است زیرا علاوه برسلامت خودشان سلامتی جامعه نیز تحت تاثیر قرارمیگی