فایل word مقاله برآورد دوره بازگشت زلزله درگستره شهر اسديه (خاورايران)

از متن فایل word مقاله برآورد دوره بازگشت زلزله درگستره شهر اسديه (خاورايران) : تعداد صفحات: 1 چکیده: گستره مورد مطالعه، شعاع 150 کیلومتری از موقعیت شهر اسدیه را در بر میگیرد. با توجه به موقعیت لرزه زمین ساختی شهر و ساخت و ساز سازه ها، مسائلی مانند خطر پذیر بودن شهر از نظر وقوع زلزله و شناخت ساختگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به حساب میآید لذا برآورد دوره بازگشت زلزله، در جهت بهینه سازی ساخت و ساز موثر بوده و موجب کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث احتمالی مانند زلزله و جنبش های شدید زمین می شود. برای محاسبه دوره بازگشت زلزله، ابتدا اطلاعات مربوط به کاتالوگ زلزله تا شعاع 150 کیلومتری از ناحیه مورد مطالعه جمع آوری گردید و سپ

فایل word مقاله تعيين پروتئين خام نيام و بذر ليلکي Gleditshia caspica Desf.

از متن فایل word مقاله تعيين پروتئين خام نيام و بذر ليلکي Gleditshia caspica Desf. : تعداد صفحات: 1 چکیده: گستره مورد مطالعه، شعاع 150 کیلومتری از موقعیت شهر اسدیه را در بر میگیرد. با توجه به موقعیت لرزه زمین ساختی شهر و ساخت و ساز سازه ها، مسائلی مانند خطر پذیر بودن شهر از نظر وقوع زلزله و شناخت ساختگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به حساب میآید لذا برآورد دوره بازگشت زلزله، در جهت بهینه سازی ساخت و ساز موثر بوده و موجب کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث احتمالی مانند زلزله و جنبش های شدید زمین می شود. برای محاسبه دوره بازگشت زلزله، ابتدا اطلاعات مربوط به کاتالوگ زلزله تا شعاع 150 کیلومتری از ناحیه مورد مطالعه جمع آوری گردید و سپ

فایل word مقاله بکارگيري موثر مکانيزم هاي نظارتي در هلدينگ هاي مالي و اقتصادي

از متن فایل word مقاله بکارگيري موثر مکانيزم هاي نظارتي در هلدينگ هاي مالي و اقتصادي : تعداد صفحات: 1 چکیده: گستره مورد مطالعه، شعاع 150 کیلومتری از موقعیت شهر اسدیه را در بر میگیرد. با توجه به موقعیت لرزه زمین ساختی شهر و ساخت و ساز سازه ها، مسائلی مانند خطر پذیر بودن شهر از نظر وقوع زلزله و شناخت ساختگاه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به حساب میآید لذا برآورد دوره بازگشت زلزله، در جهت بهینه سازی ساخت و ساز موثر بوده و موجب کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث احتمالی مانند زلزله و جنبش های شدید زمین می شود. برای محاسبه دوره بازگشت زلزله، ابتدا اطلاعات مربوط به کاتالوگ زلزله تا شعاع 150 کیلومتری از ناحیه مورد مطالعه جمع آوری گردید و سپ