فایل word مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال

ارد بخشی از متن فایل word مقاله طراحي آزمون ميداني ويژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازي بازيکنان فوتسال : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): شکوفه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت معلم تهرانحمید رجبی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران گرایش فیزیولوژی ورزشمنیژه نوروزیان – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران فیزیولوژی ورزش چکیده: هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی آزمون میدانی جدید بنام (FAST) جهت برآورد توان هوازی بازیکنان فوتسال و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده، شرکت کنندگان 14 نفر از بازیکنان فوتسال تیم هیرسا

فایل word مقاله تاثير متيل جازمونات و ساليسيليک اسيد در افزايش تحمل به سرماي بوته هاي جوان فلفل دلمه اي

ی از متن فایل word مقاله تاثير متيل جازمونات و ساليسيليک اسيد در افزايش تحمل به سرماي بوته هاي جوان فلفل دلمه اي : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): شکوفه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت معلم تهرانحمید رجبی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران گرایش فیزیولوژی ورزشمنیژه نوروزیان – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران فیزیولوژی ورزش چکیده: هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی آزمون میدانی جدید بنام (FAST) جهت برآورد توان هوازی بازیکنان فوتسال و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده، شرکت کنندگان 14 نفر از بازیکنان فوتسال تیم هیرسا حاضر در

فایل word مقاله بررسي مقايسه اي توليد اسيدآمينه تريپتوفان توسط بيوکاتاليزورهاي سلولي آزاد و تثبيت شده E.coli

ی از متن فایل word مقاله بررسي مقايسه اي توليد اسيدآمينه تريپتوفان توسط بيوکاتاليزورهاي سلولي آزاد و تثبيت شده E.coli : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): شکوفه نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت معلم تهرانحمید رجبی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران گرایش فیزیولوژی ورزشمنیژه نوروزیان – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران فیزیولوژی ورزش چکیده: هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی آزمون میدانی جدید بنام (FAST) جهت برآورد توان هوازی بازیکنان فوتسال و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده، شرکت کنندگان 14 نفر از بازیکنان فوتسال تیم هیرسا حاضر در