فایل word مقاله بررسي امکان استفاده از آب مغناطيسي براي افزايش درصد جوانه زني بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوري

از متن فایل word مقاله بررسي امکان استفاده از آب مغناطيسي براي افزايش درصد جوانه زني بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوري : تعداد صفحات:6 چکیده: در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال 1390 انجام شد که د را« فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار نمک کلرید سدیم بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر رفته شد. برای مغن

فایل word مقاله بهينه سازي محيط کشت براي کالزايي مريستم گياه زينتي بگونياOlympia White ، Begonia

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي محيط کشت براي کالزايي مريستم گياه زينتي بگونياOlympia White ، Begonia : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): مهدی پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتمنوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتعلی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتشهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت چکیده: در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلام

فایل word مقاله رابطه اصل 44 (خصىصي سازي) و حاکميت شرکتي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله رابطه اصل 44 (خصىصي سازي) و حاکميت شرکتي : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): مهدی پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتمنوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتعلی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعتشهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت چکیده: در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلام