فایل word مقاله بررسي هيستوشيميايي رشد ونمو غضروف مهره درلارو ماهي قزل الاي رنگين کمان Oncorhynchusmykiss

ی از متن فایل word مقاله بررسي هيستوشيميايي رشد ونمو غضروف مهره درلارو ماهي قزل الاي رنگين کمان Oncorhynchusmykiss : تعداد صفحات:20 چکیده: تمایز غضروف مهره درماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss درتشکیلاسکلت لارو اولیه از مهمترین فرایندهای رشد و نموی است بهدلیل استفاده های دارویی از ترکیبات قندی اسیدی غضروف برخی ماهیان و ساخت غضروف مصنوعی درمحیط کشت امیداستبا استفاده از نتایج این تحقیق بتوان برای گسترش تکثیر و پرورش این ماهی درجنبه های متعدد شیلاتی تغذیه ای و دارویی بهره برد به این منظور 30 قطعه لارو از اولین روزخروج از پوسته تخمHatching تاسن 21 روزه 21-1dph صید درمحلول فرمالین 10 درصد بافری تثبیت و پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی ابی تولوئیدین و السین بلو نتایج

فایل word مقاله سن سنجي و ژئوشيمي ماگماتيسم کالک آلکالن دربخش شمالي زون لوت – سيستان درخاور ايران

ی از متن فایل word مقاله سن سنجي و ژئوشيمي ماگماتيسم کالک آلکالن دربخش شمالي زون لوت – سيستان درخاور ايران : تعداد صفحات:20 چکیده: تمایز غضروف مهره درماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss درتشکیلاسکلت لارو اولیه از مهمترین فرایندهای رشد و نموی است بهدلیل استفاده های دارویی از ترکیبات قندی اسیدی غضروف برخی ماهیان و ساخت غضروف مصنوعی درمحیط کشت امیداستبا استفاده از نتایج این تحقیق بتوان برای گسترش تکثیر و پرورش این ماهی درجنبه های متعدد شیلاتی تغذیه ای و دارویی بهره برد به این منظور 30 قطعه لارو از اولین روزخروج از پوسته تخمHatching تاسن 21 روزه 21-1dph صید درمحلول فرمالین 10 درصد بافری تثبیت و پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی ابی تولوئیدین و السین بلو نتایج

فایل word مقاله ايزوتوپهاي پايدار اکسيژن و گوگرد در کانسار باريت مهدي آباد يزد

ی از متن فایل word مقاله ايزوتوپهاي پايدار اکسيژن و گوگرد در کانسار باريت مهدي آباد يزد : تعداد صفحات:20 چکیده: تمایز غضروف مهره درماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss درتشکیلاسکلت لارو اولیه از مهمترین فرایندهای رشد و نموی است بهدلیل استفاده های دارویی از ترکیبات قندی اسیدی غضروف برخی ماهیان و ساخت غضروف مصنوعی درمحیط کشت امیداستبا استفاده از نتایج این تحقیق بتوان برای گسترش تکثیر و پرورش این ماهی درجنبه های متعدد شیلاتی تغذیه ای و دارویی بهره برد به این منظور 30 قطعه لارو از اولین روزخروج از پوسته تخمHatching تاسن 21 روزه 21-1dph صید درمحلول فرمالین 10 درصد بافری تثبیت و پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی ابی تولوئیدین و السین بلو نتایج