فایل word مقاله ارزيابي کيفيت آب زيرزميني در حوزه مختاران با استفاده از شاخص هاي کيفيت آب

از متن فایل word مقاله ارزيابي کيفيت آب زيرزميني در حوزه مختاران با استفاده از شاخص هاي کيفيت آب : تعداد صفحات:9 چکیده: برای مطالعه بررسی کیفیت آب زیرزمینی در حوزه مختاران 25 نمونه آب جمع آوری شده و برای به دست آورد پارامترهای هیروژئوشیمیایی شامل : کاتیون های اصلی Ca2+, Mg2+, Na+, K+) آنیون های اصلی (فرمول در متن اصلی مقاله) HCo3 ، هدایت الکتریکی EC سختی کل TH جامدات محلول کل TDSو pH آنالیز شده است. مقادیر هدایت الکتریکی آب در محدوده 991 – 7035 میکروزیمنس بر سانتی متر تغییر می کند . برای محاسبه کیفیت نمونه های آب زیرزمینی ازشاخص کیفی و کیفی متوسط آب استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که کیفیت آ ب نمونه های 7 و 16 مناسب نیست . از آب چاه های موجود برای آشامیدن

فایل word مقاله کاربرد روش تجزيه طيفي تبديل موجک پيوسته زمان ـ فرکانس TFCWT) براي آشکارسازي مخازن هيدروکربني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روش تجزيه طيفي تبديل موجک پيوسته زمان ـ فرکانس TFCWT) براي آشکارسازي مخازن هيدروکربني : محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): ماریا عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن ، گروه معدن، دانشگاه بیرجنداحمد آریافر – عضو هیات علمی گروه معدن، دانشگاه بیرجندحسن ضیاء – کارشناس ارشد آموزشی، گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند چکیده: برای مطالعه بررسی کیفیت آب زیرزمینی در حوزه مختاران 25 نمونه آب جمع آوری شده و برای به دست آورد پارامترهای هیروژئوشیمیایی شامل : کاتیون های اصلی Ca2+, Mg2+, Na+, K+) آنیون های اصلی (فرمول در متن اصلی مقاله) HCo3 ، هدایت الکتریکی EC سختی کل TH جامدات محلول ک

فایل word مقاله بررسي مفهوم شهيد و شهادت در شعر فارسي

از متن فایل word مقاله بررسي مفهوم شهيد و شهادت در شعر فارسي : تعداد صفحات:9 چکیده: برای مطالعه بررسی کیفیت آب زیرزمینی در حوزه مختاران 25 نمونه آب جمع آوری شده و برای به دست آورد پارامترهای هیروژئوشیمیایی شامل : کاتیون های اصلی Ca2+, Mg2+, Na+, K+) آنیون های اصلی (فرمول در متن اصلی مقاله) HCo3 ، هدایت الکتریکی EC سختی کل TH جامدات محلول کل TDSو pH آنالیز شده است. مقادیر هدایت الکتریکی آب در محدوده 991 – 7035 میکروزیمنس بر سانتی متر تغییر می کند . برای محاسبه کیفیت نمونه های آب زیرزمینی ازشاخص کیفی و کیفی متوسط آب استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که کیفیت آ ب نمونه های 7 و 16 مناسب نیست . از آب چاه های موجود برای آشامیدن