فایل word مقاله مطالعات ژئوشيميايي گذر دونين- کربونيفر در شمال دامغان (برش لبنسار)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مطالعات ژئوشيميايي گذر دونين- کربونيفر در شمال دامغان (برش لبنسار) : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): کاوه محمدی – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغاننادر تقی پور – اعضا هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغانحسین مصدق – چکیده: در گذر دونین-کربونیفر به دلیل شرایط محیطی (تغییرات سطح آب و رخداد هنگنبرگ) تغییرات عنصری رخ داده است. برخی عناصر به عنوان ردیاب شاخص، جهت شناسایی منشأ رسوبات و همچنین بررسی سطح آبی که رسوبات در آن نهشته شدهاند، به کار میروند. از جملهی این عناصرSr می- باشد که با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با تغییرات مقدار رسوب

فایل word مقاله مطالعه آمونيت هاي کرتاسه زيرين دربرش افقي شرق يزد

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه آمونيت هاي کرتاسه زيرين دربرش افقي شرق يزد : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): کاوه محمدی – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغاننادر تقی پور – اعضا هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغانحسین مصدق – چکیده: در گذر دونین-کربونیفر به دلیل شرایط محیطی (تغییرات سطح آب و رخداد هنگنبرگ) تغییرات عنصری رخ داده است. برخی عناصر به عنوان ردیاب شاخص، جهت شناسایی منشأ رسوبات و همچنین بررسی سطح آبی که رسوبات در آن نهشته شدهاند، به کار میروند. از جملهی این عناصرSr می- باشد که با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با تغییرات مقدار رسوب

فایل word مقاله شيوه هاي جذب دانشجويان به نماز

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شيوه هاي جذب دانشجويان به نماز : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): کاوه محمدی – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغاننادر تقی پور – اعضا هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغانحسین مصدق – چکیده: در گذر دونین-کربونیفر به دلیل شرایط محیطی (تغییرات سطح آب و رخداد هنگنبرگ) تغییرات عنصری رخ داده است. برخی عناصر به عنوان ردیاب شاخص، جهت شناسایی منشأ رسوبات و همچنین بررسی سطح آبی که رسوبات در آن نهشته شدهاند، به کار میروند. از جملهی این عناصرSr می- باشد که با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با تغییرات مقدار رسوب