فایل word مقاله اثر نانو ذرات نقره در عمر پس از برداشت ليليوم رقم شاکينگ (Lilium orientalis cv. ‘Shocking’)

از متن فایل word مقاله اثر نانو ذرات نقره در عمر پس از برداشت ليليوم رقم شاکينگ (Lilium orientalis cv. ‘Shocking’) : تعداد صفحات:5 چکیده: کاهش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده را به انسداد آوندهای چوبی نسبت میدهند. هدف از این مطالعه بررسی تیمارهای مختلف نانوذرات جهت افزایش عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ میباشد. با توجه به نتایج همه تیمارهای نانوذرات در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار عمر گلجایی را نشان دادند. بین غلظتهای مختلف نانوذرات، تیمار 35ppm بیشترین میزان جذب محلولی گلدان، وزن تر نسبی و عمر پس از برداشت را داشت. بر اساس این آزمایش، بعلت داشتن مزایای برتراستفاده از نانوذرات نقره کاربرد این مواد جهت بهبود عمر گلجایی لیلیوم رقم شاکینگ پیشنهاد میگردد.

فایل word مقاله فرايند ECAP به کمک انرژي التراسونيک: بخش 1، نتايج شبيه سازي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله فرايند ECAP به کمک انرژي التراسونيک: بخش 1، نتايج شبيه سازي : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): بهنام اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانیآذر رضایی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهیسید حسین نعمتی – استادیار گروه باغبانیعلی تهرانی فر – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: کاهش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده را به انسداد آوندهای چوبی نسبت میدهند. هدف از این مطالعه بررسی تیمارهای مختلف نانوذرات جهت افزایش عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ میباشد. با توجه به نتایج همه تیمارهای نانوذرات در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار عمر گلجایی

فایل word مقاله اثر پاسهاي چندگانه بر ريز ساختار و خواص مکانيکي در فرايند اصطکاکي اغتشاشي روي آلياژ AZ31

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر پاسهاي چندگانه بر ريز ساختار و خواص مکانيکي در فرايند اصطکاکي اغتشاشي روي آلياژ AZ31 : محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): بهنام اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانیآذر رضایی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهیسید حسین نعمتی – استادیار گروه باغبانیعلی تهرانی فر – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: کاهش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده را به انسداد آوندهای چوبی نسبت میدهند. هدف از این مطالعه بررسی تیمارهای مختلف نانوذرات جهت افزایش عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ میباشد. با توجه به نتایج همه تیمارهای نانوذرات در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار عمر گلجایی