فایل word مقاله درصد چربي و عضله زنان جوان، ميانسال و سالمند

ارد بخشی از متن فایل word مقاله درصد چربي و عضله زنان جوان، ميانسال و سالمند : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): هانیه زهتاب اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهراحیدر صادقی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تربیت معلم چکیده: هدف: هدف این تحقیق تأثیر یک دوره تمرین با دستگاه های بدنسازی پارک بر سرعت، چابکی، شاخص توده بدنی، درصد چربی و عضله زنان جوان، میانسال و سالمند سالم بود. روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی و از طریق پیش آزمون- پس آزمون توسط دوی سرعت 45 متر، دوی 4×9 متر و دستگاه بادی کامپوزیشن ان

فایل word مقاله بررسي عددي اثرات پارامترهاي مختلف در مشعل هاي محيط متخلخل همراه با تخلخل متغير، بر روي احتراق و ايجاد آلاينده ها در حالت دوبعدي و متقارن محور

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي اثرات پارامترهاي مختلف در مشعل هاي محيط متخلخل همراه با تخلخل متغير، بر روي احتراق و ايجاد آلاينده ها در حالت دوبعدي و متقارن محور : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): هانیه زهتاب اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهراحیدر صادقی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تربیت معلم چکیده: هدف: هدف این تحقیق تأثیر یک دوره تمرین با دستگاه های بدنسازی پارک بر سرعت، چابکی، شاخص توده بدنی، درصد چربی و عضله زنان جوان، میانسال و سالمند سالم بود. روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی و از طریق پیش آزمون- پس آزمون توسط دوی سرعت 45 متر، دوی 4×9 متر و دستگاه بادی کامپوزیشن ان

فایل word مقاله نقش يک سيستم اطلاعاتي هوشمند کارآفرينانه در ارتقاي کارآفريني سازمان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش يک سيستم اطلاعاتي هوشمند کارآفرينانه در ارتقاي کارآفريني سازمان : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): هانیه زهتاب اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهراحیدر صادقی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تربیت معلم چکیده: هدف: هدف این تحقیق تأثیر یک دوره تمرین با دستگاه های بدنسازی پارک بر سرعت، چابکی، شاخص توده بدنی، درصد چربی و عضله زنان جوان، میانسال و سالمند سالم بود. روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی و از طریق پیش آزمون- پس آزمون توسط دوی سرعت 45 متر، دوی 4×9 متر و دستگاه بادی کامپوزیشن ان