فایل word مقاله برآوردپاسخ لرزه اي ساختگاه رسوبي توسط ريزارتعاشات تک ايستگاهي مطالعه موردي ايرانشهر

از متن فایل word مقاله برآوردپاسخ لرزه اي ساختگاه رسوبي توسط ريزارتعاشات تک ايستگاهي مطالعه موردي ايرانشهر : تعداد صفحات:9 چکیده: روشهای مبتنی برمایکروترمورها اغلب به عنوان روشی ساده و کارا جهت براورد میزان اثرزمین شناسی زیرسطحی روی تقویت زمین لرزه ها مورد استفاده قرارمیگیرند جهت براورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی برداشت تک ایستگاهی ریزارتعاشات در123 ایستگاه درنقاط مختلف شهرستان ایرانشهر دراستان سیستان و بلوچستان انجام شده است نقشه های هم پریود تشدید و هم شدت تهیه گردیده اند بازه های انتخابی برای رسم منحنیهای هم ارزش براساس طیف بازتاب درآیین نامه 2800 انتخاب شدها ند و نهایتا شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی جهت ارزیابی پتانسیل خرابی

فایل word مقاله ارزيابي واکنشهاي آنتي اکسيداني برخي ژنوتيپ هاي مرکبات تحت تنش شوري

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي واکنشهاي آنتي اکسيداني برخي ژنوتيپ هاي مرکبات تحت تنش شوري : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): ناصر حافظی مقدس – دکتری مهندسی زمین شناسیروزبه یزدان فر – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسیاحسان رستمی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیکمحمد مهران – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی چکیده: روشهای مبتنی برمایکروترمورها اغلب به عنوان روشی ساده و کارا جهت براورد میزان اثرزمین شناسی زیرسطحی روی تقویت زمین لرزه ها مورد استفاده قرارمیگیرند جهت براورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی برداشت تک ایستگاهی ریزارتعاشات در123 ایستگاه درنقاط مختلف شهرستان ایرانشهر دراست

فایل word مقاله مکانيابي لندفيل شهر قوچان با استفاده از تلفيق سيستم GIS و روش MCDA

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مکانيابي لندفيل شهر قوچان با استفاده از تلفيق سيستم GIS و روش MCDA : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): ناصر حافظی مقدس – دکتری مهندسی زمین شناسیروزبه یزدان فر – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسیاحسان رستمی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیکمحمد مهران – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی چکیده: روشهای مبتنی برمایکروترمورها اغلب به عنوان روشی ساده و کارا جهت براورد میزان اثرزمین شناسی زیرسطحی روی تقویت زمین لرزه ها مورد استفاده قرارمیگیرند جهت براورد پریود تشدید آبرفت و تابع تقویت نسبی برداشت تک ایستگاهی ریزارتعاشات در123 ایستگاه درنقاط مختلف شهرستان ایرانشهر دراست