فایل word مقاله رويکرد جديدي براي ارزيابي کارايي شعب بانک کشاورزي استان مازندران، کاربردي از تحليل پوششي دادهها

از متن فایل word مقاله رويکرد جديدي براي ارزيابي کارايي شعب بانک کشاورزي استان مازندران، کاربردي از تحليل پوششي دادهها : تعداد صفحات:2 چکیده: تحلیل پوششی دادهها به عنوان رویکردی غیر پارامتری مبتنی بر مرز کارایی، روش قوی و توانمندی برای سازماندهی و تحلیل دادهها است. در این مقاله، نخست کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیکتحلیل پوششی دادهها ارزیابی میگردد. سپس جهت رتبهبندی نهایی، یک نمره عددی برای هر شعبه بر اساس تلفیق نمرات کارایی بدست آمده از ابعاد مختلف، تعیین میگردد. چنین رویکردی سبب میشود که مدیران دیدگاه بهتری نسبت به نتایج بدست آمده داشته باشند

فایل word مقاله بررسي شاخصهاي رشد دو واريته تاج خروس دارويي براي اولين باردرايران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي شاخصهاي رشد دو واريته تاج خروس دارويي براي اولين باردرايران : محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): زینب رمضانی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرجعفر عزیزی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشترضا رستمیان – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرعلی ابراهیم نژاد – چکیده: تحلیل پوششی دادهها به عنوان رویکردی غیر پارامتری مبتنی بر مرز کارایی، روش قوی و توانمندی برای سازماندهی و تحلیل دادهها است. در این مقاله، نخست کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران در ابعاد

فایل word مقاله تاثير زوال بر تخليه ذخاير بذر و رشد هتروتروفيک گياهچه سويا

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تاثير زوال بر تخليه ذخاير بذر و رشد هتروتروفيک گياهچه سويا : محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): زینب رمضانی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرجعفر عزیزی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشترضا رستمیان – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرعلی ابراهیم نژاد – چکیده: تحلیل پوششی دادهها به عنوان رویکردی غیر پارامتری مبتنی بر مرز کارایی، روش قوی و توانمندی برای سازماندهی و تحلیل دادهها است. در این مقاله، نخست کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران در ابعاد