فایل word مقاله جايگزيني فلدسپار با نفلين سينيت در بدن هي آجرهاي ضداسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگزيني فلدسپار با نفلين سينيت در بدن هي آجرهاي ضداسيد :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

وحید مقنی اوجانی – شرکت طرح دانه عقیق, تبریز

چکیده:

در این مقاله جا یگزینی فلدسپار با نفلین سینیت کلیبر در بدنه ی آجر ضداسید و تاثیر آن برروی خواص فیزیکی و مکانیکی آجرها بررسی شده است . فرمولاسیون پا یه ی آجر مورد بررسی شامل 16 % فلدسپار بوده است که به میزان 6 11 و 16 درصد با نفلین سینیت جایگزین شده است. نمونه ها ی آزما یش به روشپرس خشک با 6% رطوبت و فشار پرس330kg/cm2 تهیه شده و دردما ی 1200° سینتر شد.میزان انفباض پخت نمونه ها, درصد جذب آب و استحکام پخت نمونه ها اندازه گیری شد . همچنین ساختار کر یستالی و ر یزساختار م یکروسکوپی نمونه ها توسط آنال یزها ی SEM و XRD مورد بررس ی قرار گرفت . بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که جا یگزینی قسمت ی از فلدسپار بدنه با نفل ین سینیت تاثیر منفی بر روی خواص آجر خو اهد داشت ول ی در مقابل جا یگزینی تمام فلدسپار بدنه با نفل ین سینیت باعث شد تا علیرغمکاهش بس یار جزئ ی استحکام پخت, انقباض پخت افزایش و جذب آب کاهش پیدا کند که ا ین مطلب نشانگر بهبود فرآ یند سینترینگ می باشد.همچنین تصاو یرSEM نشان داد نمونه ی شامل نفلین سینیت ساختاریهمگن دارد

لینک کمکی