فایل word مقاله اندازه گيري دي متيل هيدرازين نامتقارن به عنوان سوخت موشک توسط الکترودخميرکربن اصلاح شده با ذرات پروسين بلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اندازه گيري دي متيل هيدرازين نامتقارن به عنوان سوخت موشک توسط الکترودخميرکربن اصلاح شده با ذرات پروسين بلو :

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

باقر سبحان منش – دانشگاه جامع امام حسین ع
مصطفی نجفی – دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

دراین کارتحقیقاتی اکسایش الکتروکاتالیتیکی دی متیل هیدرازین نامتقارن UDMH به وسیله الکترود خمیرکربن اصلاح شده با ذرات پروسین بلوموردبررسی قرارگرفت اثرPH بررفتارالکتروشیمیایی خمیرکربن اصلاح شده باذرات پروسین بلو درحضورUDMH بررسی گردید اکسیداسیون UDMHدرسطح الکترود اصلاح شده با پروسین بلو درPHبهینه ی 7/4بافرفسفات 0/1 مولاردرپتانسیل 0/24 ولت صورتپذیرفت دامنه خطی پاسخ حسگرنسبت به UDMH برابربا7/8×10 -5 تا 4- 10×9/05 مولاروحدتشخیص آن برابر 5- 10 ×2/6 مولار S/N=3 بدست امد الکترودخمیرکربن اصلاح شده باذرات پروسین بلو برای تعیین UDMHدرنمونه های اب باموفقیت مورداستفاده قرارگرفت تمام اندازه گیری های UDMHدرحضورهیدرازین انجام گرفته است نتایج نشان داد حضورهیدرازین تاثیری براندازه گیری UDMH ندارد

لینک کمکی