فایل word مقاله تحليل نشت از بدنه و پي سنگ سد کلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل نشت از بدنه و پي سنگ سد کلان :

تعداد صفحات:9

چکیده:

در این مطالعه با بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات صحرایی انجام گرفته در سد کلان ملایر و با استفاده از نمونه های به دست آمده از حفاریها در ساختگاه سد و آزمایشهای فشار آب انجام گرفته در این گمانه ها, میزان نفوذ پذیری توده سنگ شیستی ساختگاه سد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به دلیل تفاوت قابل توجه در نفوذ پذیری تکیه گاهها و همچنین با در نظر گرفتن نفوذ پذیری بسیار کمتر بدنه سد خاکی همگن طراحی شده, نسبت به سنگ بستر, استفاده از روشهای ترکیبی و استفاده از نرم افزار های سه بعدی تحلیل نشت پیشنهاد شده است. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیلهای نرم افزاری, ایجاد پرده آب بند یک ردیفه و دیواره آب بند برای کاهش نفوذ پذیری سد پیشنهاد گردیده است.

لینک کمکی