فایل word مقاله تهيه هيدروکسي آپاتيت غيراستوکيومتري از طريق الحاق منيزيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهيه هيدروکسي آپاتيت غيراستوکيومتري از طريق الحاق منيزيم :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سمیه غفاری – آزمایشگاه نانوبیومتریال, دانشکده مهندسی پزشکی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران صولتی هشجین – آزمایشگاه نانوبیومتریال, دانشکده مهندسی پزشکی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد بخشی – آزمایشگاه نانوبیومتریال, دانشکده مهندسی پزشکی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وجود تعدادی عناصر کم مقدار مانند منیزیم, فلوئور, سیلسیم و ; در شبکه ی آپاتیت, با هیدروکسی آپاتیت استوکیومتری متفاوت است . منیزیم مهمترین کاتیون دو ظرفیتی است که در شبکه آپاتیت بیولوژیکی می تواندجایگزین کاتیون دوظرفیتی کلسیم شود . یون منیزیم منجر به تسریع سینتیک جوان هزنی هیدروکسی آپاتیت می شود و کمبود منیزیم بر روی متابولیسم بافت سخت اثر نامطلوب دارد و منجر به توقف رشد استخوان, کاهشفعالیت های استخوان سازی و جذب کلسیم از استخوان می شود. در این پژوهش پودر منیزیم هیدروکسی آپاتیت با استفاده از نمک های دی آمونیم هیدروژن فسفات و کلسیم نیترات 4 آبه و منیزیم کلرید 6 آبه به روش سنتز شیمیاییِ تر (همرسوبی ) در محدوده 11pH= اعمال 24 ساعت پیرسازی تهیه شد . آنالیزهای پراش پرتو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه نشان دادند که پودر خام حاصل, حاوی منیزیم هیدروکسی آپاتیت و فاز ناخواستهیِ منیزیم هیدروکسید است . برای خالص سازی پودر, محلول آمونیوم سیترات با استفاده از اسید سیتریکو محلول آمونیاک تهیه و شستشوی پودر خام با این محلول باعث حذف منیزیم هیدروکسید شد . نتایج آنالیزهایپراش پر تو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه حصول پودر منیزیم هیدروکسی آپاتیت عاری ازمنیزیم هیدروکسید را نشان داد . میزان بلورینگی با استفاده از داده های آنالیز پراش پرتو ایکس محاسبه شد . بلورینگی منیزیم هیدروکسیآپاتیت در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت استوکیوم تری بخاطر جانشینی منیزیم در شبکه و شستشو با آمونیم سیترات کاهش یافت و به ساختار آپاتیت بیولوژیک نزدیک شد

لینک کمکی