فایل word مقاله اندازه گيري داروي هوشبرتيوپنتال درسرم خون با استفاده ازحسگرشيميايي ظرفيتي مبتني براسپکتروسکوپي امپدانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اندازه گيري داروي هوشبرتيوپنتال درسرم خون با استفاده ازحسگرشيميايي ظرفيتي مبتني براسپکتروسکوپي امپدانس :

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

امین اعظم باغبانان – دانشگاه امام حسین ع
مصطفی نجفی – دانشگاه امام حسین ع

چکیده:

حسگرظرفیتی براساستهیه پلیمرقابل مولکولی باالکتروپلیمریزاسیون فنول برروی سطح الکترودطلا برای تعیین داروی تیوپنتال مولکول هدف تهیه شده سات ازروش ولتامتری چرخه ای و اسپکتروسکوپی امپدانس جهت بررسی فرایند الکتروپلیمریزاسیون روی سطح الکترود استفاده شد اندازه گیری های امپدانس براساس تغییردرظرفیت حسگرناشی ازورود تیوپنتال درحفره های نانویی ایجادشده درپلیمرقالب مولکولی انجام میگیرد مولکول هدف با شستشوی الکترود طلای الکتروپلیمریزه شده درمحلول آب /اتانول 3:1 به مدت 5دقیقه ازپلیمراستخراج شدسپس عملکردحسگربا استفاده ازولتامتری چرخه ای درحضورزوج ردوکس K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6 واندازه گیری های امپدانس درمحلول زمینه بافر فسفات ph=7/4 بررسی شد محدوده خطی پاسخ حسگربین 3تا20 میکرومولار باحدتشخیص 0/6میکرومولاربدست امد حسگرفوق ازگزینش پذیری برگشتپذیری و تکرارپذیری خوبی برخوردار بوده و نتایج قابل قبولی برای اندازه گیری تیوپنتال درسرم خون نشان داد

لینک کمکی