فایل word مقاله تحليل لرزه اي سد خاکي فرخي به روشهاي مبتني بر تغيير شکل (روش بلوک لغزنده و روابط تجربي سينگ و همکاران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل لرزه اي سد خاکي فرخي به روشهاي مبتني بر تغيير شکل (روش بلوک لغزنده و روابط تجربي سينگ و همکاران) :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

حسین نوفرستی – دانشگاه بیرجند, دانشکده مهندسی, بیرجند
حمزه فلاح – دانشگاه بیرجند, دانشکده مهندسی, بیرجند
محسن رضایی – دانشگاه بیرجند, دانشکده مهندسی, بیرجند

چکیده:

تحلیل پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله, مساله ای بسیار پیچیده م یباشد که روشهای متنوعی برای انجام آن پیشنهاد شده است. هر کدام از این روشها محدودیتهای خاص خود را دارند و معمولاً یک روش به تنهایی جوابگوی ابهامات موجود نمی باشد. روشهای مبتنی بر تخمین تغییر شکل بدنه سد از قابلیت بسیار خوبی در تحلیل پایداری لرز های سدهای خاکی برخوردارند. در این مقاله از روش بلوک لغزنده و روابط تجربی سینگ و همکاران جهت تخمین تغییر شکلهای احتمالی سد فرخی قائن در صورت وقوع زلزله طراحی استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مقدار جابجایی به روش بلوک لغزنده بسیار کمتر از مقدار تخمین زده شده بر اساس روابط سینگ و همکاران می باشد. در حالیکه بر مبنای تحلیل به روش بلوک لغزنده سد خاکی فرخی در معرض خطر جدی نمی باشد, استفاده از روابط سینگ و همکاران بدنه سد را مستعد ریزش نشان می دهد. با توجه به نتایج اولیه حاصله از تحلیل پایداری شبه استاتیکی سد فرخی که در حال انجام می باشد, نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که روابط سینگ و همکاران قابل اعتماد بوده و برای تخمین تغییر شکل سدهای خاکی توصیه می گردند.

لینک کمکی