فایل word مقاله مکانيابي لندفيل شهر قوچان با استفاده از تلفيق سيستم GIS و روش MCDA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مکانيابي لندفيل شهر قوچان با استفاده از تلفيق سيستم GIS و روش MCDA :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

زکیه غیور سالانقوچ – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه
مرتضی رزم آرا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه
مجتبی زارع صفت – دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم پایه

چکیده:

در مطالعه حاضر مکان یابی مناسب برای یک ناحی ه لندف یل در مجاورت شهر قوچان با استفاده از GIS و MCDA تصمیم گیری بر مبنای آنالیزهای چندمعیاری) تعیین گردید. برای این منظور 13 لایه نقشه داده شامل تصمیم گیری بر مبنای آنالیزهای چندمعیاری) تعیین گردید. برای این منظور 13 لایه نقشه داده شامل های مورد استفاده, دشت های سیلابی و آبهای سطحی تهیه و دو روش متفاوت از تلفیق MCDA و GIS انجام گردید. در بررسی های صحرایی نتایج جالبی حاصل شد و آن تطابق خوب مکانه ای کاندی د شده با معیاره ای انتخابی و نیز اینکه لازم شد تا تعدادی پارامترهای اضافی در این مدل در نظر گرفته شود که بدون بررسیهای صحرایی متصور نبود.

لینک کمکی