فایل word مقاله مکانيابي جايگاه دفن پسماند شهري شهر بيرجند با استفاده از SAW ،GIS و مدل AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مکانيابي جايگاه دفن پسماند شهري شهر بيرجند با استفاده از SAW ,GIS و مدل AHP :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

زهرا خالدی – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه
رضوان ذاکری – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه
مرتضی رزم آرا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه
ناصر ناصری – دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ی علوم پایه

چکیده:

مکانیابی مناسب جهت دفن پسماندهای شهری شهرستان بیرجند با تلفیق GIS و مدل AHP در مطالعه حاضر تعیین گردید. برای این منظور تمامی داده های لازم از پنج نقشه مبنایی و 11 لایه شامل لیتولوژی, شیب منطقه , گسل , ارتفاع, مناطق مسکونی, جاده ها, کاربری اراضی, سطح آب زیرزمینی, خاک, رودخانه ها و آبهای سطحی تهیه گردید. لایه های اطلاعاتی به ترتیب اولویت وارد Expert Choice11 شد و وزن نهایی برای لایهها نوشته شد و حریمهای مشخص شده مربوط به هر لایه با همدیگر تلفیق و سپس لایههای رستری تولید شد. نقشهی نهایی پهنهبندی, حاصل جمع جبر ی نقشه های وزنی تولید شده میباشد. بعد از وارد نمودن همه لایهه ا, دو روش AHP و SAW رای آنالیز داده ها برای رای آنالیز داده ها برای از GIS انتخاب گردید. نقشه های خروجی که با دو روش تهیه شد شامل بسشماری لایه ها, وزن ها و نیز در نظر گرفتن محدودیتها بوده است. بررسیهای صحرایی تایید نمود که مکانهای کاندید شده با معیارهای انتخابی به خوبی تطابق مینماید.

لینک کمکی