فایل word مقاله عوامل موثر بر صادرات صنعت سراميک در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل موثر بر صادرات صنعت سراميک در ايران :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

امین شجاعیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمود محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

کاهش درآمدها ی حاصل از صدور نفت و نوسانات شد ید آن, افزا یش جمعیت کشور و مهم تر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت ی, مدت هاست که س یاست گزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده که توسعه صادرات غیر نفتی و رها یی از اقتصاد تک محصولی (نفت) ضرورت اجتناب ناپذیر است . به همین خاطر صنعت سرام یک از ا ین جهت که کشور ما دارا ی منابع اول ی ه فراوان (خاک رس ) بر ای این صنعتمی باشد و با ت وجه به ا ینکه کشورها ی همسا یه, حوزه خل یج فارس (به د لیل کوتاهی مسافت و کاهش هزینه های حمل و نقل, که در مجموع باعث کاهش ق یمت تما م شده محصول م ی شود ), افریقا ی جنوبی وتعدادی از کشورها ی اروپا یی بازارها ی مناسبی برای عرضه محصولات این صنعت بوده که از طریق صادرات این محصولات می توان ارز آوری نسبتا خوبی برای کشورداشته باشیم. به همین دلیل دراینپژوهش سعی بر شناسا یی عوامل موثر بر صادرات سرامیک میباشیم تا بتوانیم ضمن تقو یت این پتانسیل ها صادرات را گسترش دهیم. هدف این مقاله ارزیابی عوامل اثرگذارموثر برصادرات صنعت سرامیک درا یران از قبیل قیمت سرامیک کشورهای صادرکننده, قیمت سرامیک در ا یران, نرخ تورم, نرخ ارز, درآمد شرکای تجاری ودسترسی به بازارهای جهانی می باشد. دراین راستا علاوه بر تبیین حقایق آشکار شده, ا ثرات هریک ازعوامل بر صادرات سرامیک بررسی خواهد شد

لینک کمکی