فایل word مقاله ارزيابي خصوصيات ژئومکانيکي سنگ آهک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي خصوصيات ژئومکانيکي سنگ آهک :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی – دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, اصفهان
رسول اجللوئیان – دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, اصفهان

چکیده:

امروزه تعیین خصوصیات مهندسی ماده سنگ یک بخش مهم از علم مکانیک سنگ میباشد که بسته به م ی زان اهمی ت پروژه, هزینههای زیادی جهت ارزیابی آنها توسط آزمایشات آزمایشگاهی, پرداخته میشود . با توجه به گسترش ز ی اد سنگهای آهکی در ایران و احداث پروژههای عمرانی مختلف در آنها, شناسایی دقیق خصوصیات ژئومکا نیکی و مشخص شدن محدوده تغییرات آنها اهمیت زیادی پیدا میکند و همراه با بررسیهای زمین شناس ی م یتواند کمک ز ی ادی به کاهش هزینهها و آزمایشهای مورد نیاز کند. در این پژوهش نتایج آزمایشات آزمایشگاه ی از قبی ل خصوص یات فیزیک ی, مقاومت فشاری تک محوره, ثابتهای الاستیک استاتیکی و دینامیکی, زاویه اصطکاک داخلی, چسبندگ ی و غی ره چند ین نمونه از محلهای مختلف سازندهای آهکی ایران, مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و محدوده تغییرات خصوصیات هایی مهندسی آنها تعیین گردیده و به فاکتورهای زمین شناسی موثر بر این تغییرات نیز اشاره شده است. نهایتاً فرمول با ضریب همبستگی مشخص, جهت تخمین برخی پارامترها ارائه میگردد.

لینک کمکی