فایل word مقاله بررسي رفتار حرارتي، زينترپذيري، ماشين کاري شوندگي شيشه سراميک هاي سيستم SiO2-Al2O3-MgO-K2O-F در حضور مقادير مختلفFe2O3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتار حرارتي, زينترپذيري, ماشين کاري شوندگي شيشه سراميک هاي سيستم SiO2-Al2O3-MgO-K2O-F در حضور مقادير مختلفFe2O3 :

تعداد صفحات:9

چکیده:

در این تحقیق, تغییرات فازی, مکانیزم تبلور, رفتار زینترپذیری, سختی و قابلیت ماشین کاری شدن چهار نمونه شیشه در سیستمSiO2-Al2O3-MgO-K2O-F در حضور 0 و3و 5 و 7% وزنی آهنFe2O3 بررسی شد. دانسیته بالک و درصد تخ لخل به ترتیب با استفاده از روش ارشمیدس و پیکنومتر گازی و آنالیز حرارتی و فازی به ترتیب با استفاده ازXRD و DTA روی نمونه ها صورت گرفت . بیشترین میزان تبلور, کمترین سختی و بهترین ماشین کاری شوندگی در نمونه های حاوی 3% آهن زینتر شده در دمای 1060 درجه سانتیگرادبدست آمد.

لینک کمکی