فایل word مقاله تاثير آگاهي از نتيجه خودکنترلي بر يادگيري مشاهده اي در يک برنامه تمريني دو تايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير آگاهي از نتيجه خودکنترلي بر يادگيري مشاهده اي در يک برنامه تمريني دو تايي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

شهاب پروین پور – دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران
عباس بهرام – دانشیار دانشگاه تربیت بدنی معلم تهران
فرهاد قدیری – دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تربیت معلم تهران
مرضیه بلالی – کارشناسی ارشد, دبیر آموزش و پرورش شهرستان فریدون کنار

چکیده:

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش آگاهی از نتیجه (KR) خودکنترلی در حوزه یادگیری مشاهده ای بود. روش شناسی: برای این منظور دو گروه خودکنترل و جفت شده در یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق یک تکلیف زمانبندی متوالی با هم مقایسه شدند. در مرحله اکتساب از برنامه تمرینی دوتایی متناوب استفاده شد. 32 آزمودنی(16 پسر, 16 دختر) به صورت داوطلبانه انتخاب و به دو گروه خودکنترل و جفت شده تقسیم شدند. تکلیف آزمودنی ها حرکت در مسیر از قبل مشخص شده یعنی فشردن کلیدهای 2,6,8 و 4 یک دستگاه زمانبندی متوالی با حفظ زمانبندی نسبی و مطلق معین بود. افراد دو گروه در کنار هم به صورت دوتایی به تمرین مهارت می پرداختند و تنها تفاوت آنها با هم اختیاری بود که به افراد گروه خود کنترل در کنترل برنامه ارائه (KR) داده شده بود. این اختیار محدود به کوششهای مشاهده ای و در 3 کوشش از هر دسته 6 کوششی بود. نتایج: نتایج مرحله اکتساب نشان می دهد, اما بین تغییرات ایجاد شده در دو گروه طی این دوره تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مراحل یادداری و انتقال نیز اختلاف معنی داری بین گروه خود کنترل و جفت شده در متغیرهای وابسته مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این آزمایش نشان داد, برای بررسی اثر (KR) خودکنترلی در حوزه یادگیری مشاهده ای, به غیر از شرایط تمرین بایستی عوامل دیگر نظیر نوع تکلیف و ویژگیهای آزمودنی را نیز در نظر گرفت.

لینک کمکی