فایل word مقاله بررسي تاثير دماي کلسيناسيون کائولن و تغيير نسبت موليNa2O/SiO 2 بر روي خواص فيزيکي و ريزساختاري سيمان هاي ژئوپليمري بر پايه متاکائولن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير دماي کلسيناسيون کائولن و تغيير نسبت موليNa2O/SiO 2 بر روي خواص فيزيکي و ريزساختاري سيمان هاي ژئوپليمري بر پايه متاکائولن :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

محمدعلی سلیمانی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرحبیبی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن شده که تاثیر دما ی کلسیناسیون کائولن بر رو ی خواص فیزیکی و ریزساختاری نمونه های س یمان ژئوپ لیمر بر پا یه متاکائولن و با نسبت های مو لی مع ین بررس ی شود . کائولن 31CC در 4 دمای مختلف900°-600کلس ینه شد . نسبت مول یNa2O/SiO2 ن ی ز به صورت1/1و0/85و0/6و0/35 انتخاب شد . نمونه ها پس از ساخته شدن و خروج از قالب بدون ه یچ گونه عملیات حرارتی در دمای محیط به, مدت 14 و 21 روز نگهدار ی و ک یورینگ شدند . آزمایش های استحکام فشار ی بر روی نمونه ها نشان دادکه بالاتر ین استحکام م یانگین27MPa) مربوط به نم ونه ساخته شده از کائولن کلس ینه شده در دما ی700°و نسبت مول ی0/6م ی باشد. بررسی های ط ی ف سنج ی فروسرخFTIR) نی ز نشان داد که نمونه سیمانی مذکور به طور کامل واکنش کرده و بیشترین مقدار ژئوپلیمر را دارا می باشد

لینک کمکی