فایل word مقاله تاثير 8 هفته فعاليت بدني بر الگوي توزيع فشار کف پايي بيماران نوروپاتي ديابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير 8 هفته فعاليت بدني بر الگوي توزيع فشار کف پايي بيماران نوروپاتي ديابت :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

مریم فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی, دانشکده تربیت بدنی, دانشگاه اصفهان
خلیل خیام باشی – دانشیار دانشکده تربیت بدنی, دانشگاه اصفهان
شهرام لنجان نژادیان – استادیار دانشکده تربیت بدنی, دانشگاه اصفهان
علی کچویی – فوق تخصص غدد و متابولیسم

چکیده:

زمینه و هدف: نوروپاتی حسی- حرکتی با تحت تاثیر قرار دادن اعصاب حسی و حرکتی منجر به کاهش حس عمقی, درک حرکت و موقعیت مفصل می شود. نتیجه آن تغییر الگوی راه رفتن از حالت طبیعی و تغییر مسیر مرکز فشار و اعمال فشار غیر طبیعی در نواحی متاتارسال می شود که در طی زمان احتمال بروز زخم پا را به همراه دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر پارامتر بیومکانیکی فشار کف پا و بهبود الگوی بارگذاری در حین راه رفتن در بیماران نوروپاتی دیابتی انجام شده است. روش: جامعه آماری شامل بیماران دیابتی مبتلا به عارضه نوروپاتی دیابتی بودند که 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور داوطلبانه در دو گروه مساوی تمرین و کنترل قرار گرفتند که در پایان به 12 نفر در هر گروه کاهش یافتند(گروه تمرین 9/07±55/85 سال و BMI=29/50± 10/09, گروه کنترل 5/53±54/66 سال و 31/55±4/26= BMI). میزان حداکثر فشار کف پا در حین راه رفتن ازمودنی ها قبل و بعد از برنامه تمرینی با دستگاه (RSscan) Foot scan در ده ناحیه آناتومیکی پای چپ اندازه گیری شد تا نواحی متاثر از تمرین دقیقا مشخص شود. گروه تمرین به مدت 8 هفته, هفته ی 3 جلسه و 1 ساعت در هر جلسه به انجام ورزش هوازی(بدون کنترل شدت تمرین ) پرداختند. گروه کنترل در این مدت به زندی معمول خود ادامه دادند. یافته ها: داده های فشار در پیش و پس آزمون با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نواحی دهگانه بررسی شد و نتایج نشانگر کاهش معنادار فشار در نواحی متاتارسال و میان پا بود (005>p). نتیجه گیریک این مطالعه نشان داد که بیماران دیابتی با انجام فعالیت های ورزشی می توانند صدمات ناشی از نوروپاتی مانند زخم پا که به دلیل توزیع غیر طبیعی فشار خصوصا در ناحیه متاتار سال بوجود می آید را کاهش دهند.

لینک کمکی