فایل word مقاله بررسي تاثير ترکيب و عمليات حرارتي بر خواص لومينسنس و ريزساختار شيشه سراميکهاي بوروسيليکات روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير ترکيب و عمليات حرارتي بر خواص لومينسنس و ريزساختار شيشه سراميکهاي بوروسيليکات روي :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

شمسی سادات علوی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی,
زهره هم نبرد – پژوهشگاه علوم و فنون هست های,
زهرا خلخالی – پژوهشگاه علوم و فنون هست های,
سعید باغشاهی – دانشگاه بی نالمللی امام خمینی(ره),

چکیده:

در این مقاله مطالعات فازی, رفتار حرارتی, ریزساختار و خواص لومینوسنس چهار شیشه در سیستم سه تاییnO-SiO2-B2O3با استفاده از آزمون هایSEM ,XRD ,DTA و دستگا ه اسپکتروفوتومتری بررسی شد تا اثر افزایش نسبتZnO/SiO2 و افزودن مقادیر مختلفTiO2 بر این خواص تعیین گردد سری اول نمونه ها با ثابت نگه داشتن غلظت سیلیس ( 20 % وزنی ) در ترکیب و با افزایش غلظتاکسید رویwt%)6ه9-66 بهدست آمد . هرچند که تبلور ویلمیت و ا کسید روی با این عمل تسریع شداما به دلیل خوشه ای شدنZnO نتیجه مطلوب حاصل نشد و از شدت طیف نشر کاسته شد . سری دومشیشه ها با افزودنTiO2 2 و 4% وزنی) به ترکیب شیشه حاصل شد .TiO2 مانع از خوشه ای شدن نانوبلورهایZnOو در نتیجه باعث افزایش شدت طیف نشر شد و د ر طول موج تهییجnm 290 , طیفنشری پهن حدودnm 440 با شدتی معادل دو برابر شدت ترکیب پایه (ترکیب نمونه بدون جوانه زا) به دست آمد.

لینک کمکی