فایل word مقاله بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر چگالش پودر سراميکي فلوريد منيزيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر چگالش پودر سراميکي فلوريد منيزيم :

تعداد صفحات:6

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای موثر بر چگالش پودر فلورید منیزیم و خواص نهایی قطعات بررسی شده است. این پارامترها شامل اندازه پودراولیه (استفاده از پودرbimodal و پارامترهای پرس گرم می باشند. در ادامه تاثیر پارامترهای مذکور بر خواص نهایی نمونه های تولیدی نظیر دانسیته, ریزساختار و عبوردهی نوربررسی شده است . در این راستا, پودرهای فلو رید منیزیم به روش های مختلف و در اندازه های متفاوت تهیهشده و جهت تولید قطعات چگال از فرآیند پرس گرم استفاده شد . جهت تعیین مشخصه های ریزساختاری وفیزیکی, نمونه های تولیدی تحت آنالیزهایFTIR و SEM قرار گرفتند . نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که افزایش فشار پ رس گرم باعث بهبود خواص شده و در مورد پارامترهای دیگر نظیر زمان و دمای پرس گرم,و درصد پودر ریز در نمونه هایbimodalمقادیر بهینه تعیین شد . در همه این موارد بهبود خواص به دلیلافزایش دانسیته و کاهش میزان تخلخل حاصل شد. همچنین نمونهbimodalبا 15 % وزنی پودر ریز که دردمای710° فشار 300 مگاپاسکال و زمان 60 دقیقه تحت فرآیند پرس گرم تولید شده بود, بهترین خواص را از خود نشان داد.

لینک کمکی