فایل word مقاله تاثير 6 هفته فوتسال تفريحي بر ترکيب بدن و عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي دختران غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير 6 هفته فوتسال تفريحي بر ترکيب بدن و عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي دختران غير ورزشکار :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

خدیچه پورعبدی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز, مدرس دانشگاه آزاد
سمیه کورش محمدی – کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز, مدرس دانشگاه پیام
سعید شاکریان – استادیار دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه فیزیولو
عبدالحمید حبیبی – استادیار دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه فیزیولو

چکیده:

هدف: بررسی برنامه های ورزشی با ساختار و الگوه های حرکتی مختلف, راهبردی مفید و مؤثر برای کنترل کم تحرکی, چاقی و خطرات مرتبط با آن است. هدف از این پژوهش, بررسی تأثیر نوع تمرین فوتسال و دو, بر برخی عوامل خطر قلبی عروقی است. روش شناسی تحقیق: بدین منظور 40 گروه فوتسال (n=14), دویدن (n=16) و کنترل (n=10), تقسیم بندی شدند. بازی فوتسال به صورت (7×7) و تمرین دویدن به صورت اینتروال در 3 روز هفته, 30 دقیقه با شدت 60 تا 75% HRr, به مدت شش هفته انجام شد. ترکیب بدن (درصد چربی زیرپوستی و توده بدون چربی) قبل و پس از شش هفته مورد اندازه گیری قرار گرفت. نمونه های خونی جهت اندازه گیری به دنیال 10 تا 12 ساعت ناشتایی 24 ساعت بعد از آزمون جمع آوری گردید. یافته های تحقیق: نتایج حاصل از آزمون t همبسته و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA), کاهش معنی داری را در درصد چربی گروه فوتسال (2/71%-)و دویدن (1/38%-) بعد از 6 هفته نشان داد. توده بدون چربی گروه فوتسال از 391±4549 به 362±4628 کیلوگرم افزایش داشت که از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P<0/05). در حالیکه برای گروه دویدن تغییر معنی داری مشاهده نشد. افزایش معنی داری در غلظت HDL و کاهش معنی داری در غلظت LDL, کلسترول تام (TC) و تری گلیسرید خون (TG) دو گروه تمرینی مشاهده شد (P<0.05). نتیجه گیری کلی: بطور کلی فوتسال و دو تأثیرات مشابهی بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی خون دختران غیر فعال دارند و گروه فوتسال در برخی فاکتورها نتایج متمایزتری را نشان می دهد. این تحقیق منحصراَ به نقش مؤثر فوتسال تفریحی در تحریک و تغییر سازگاری های فیزیولوژیکی برای کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی اشاره دارد.

لینک کمکی