فایل word مقاله تآثير يک دوره تمرينات پيلاتس و رژيم کام کالري بر سطوح لپتين و WHR در زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تآثير يک دوره تمرينات پيلاتس و رژيم کام کالري بر سطوح لپتين و WHR در زنان چاق :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

اعظم رمضان خانی – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ا
پروانه نظر علی – دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا
مهدی هدایتی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف: هدف مطالعه حاضر تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس و رژیم کم کالری بر سطوح لپتین سرم و WHR در زنان چاق بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. ازمیان زنانی که به خانه سلامت شهرداری تهران مراجعه کرده بودند, 34 نفر انتخاب شدند و در یکی از سه گروه کنترل (10 نفر, 37/25 ±2/95 سال), رژیم کم کالری (12 نفر, 36/91 ±2/23 سال) و پیلاتس (13 نفر, , 37/8 ±4/13 سال) بطور تصادفی قرار گرفتند. افراد گروه پیلاتس 16 هفته فعالیت به مدت 3 روز در هفته و 45 دقیقه در هر جلسه با شدت 60 تا 75% درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. افراد گروه رژیم به مدت 16 هفته فعالیت به مدت 3 روز در هفته و 45 دقیقه در هر جلسه با شدت 60 تا 75% حداکثر ضربان قلب انجام دادند. افراد گروه رژیم به مدت 16 هفته رژیم کم کالری(چربی کمتر از 30% پروتئین کمتر از 20% و کربوهیدرات 60%-50% کل کالری) دریافت نمودند. جهت سنجش لپتین از افراد قبل و بعد از مطاله در حالت ناشتا خونگیری گردید. WHR(نسبت دور کمر به دور باسن), نیز در افراد قبل و بعد از مداخله اندازه گیری گردید. جهت بررسی اختلافات درون گروهی و بین گروهی, به ترتیب از آزمون آماری تی زوجی و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافته ها: لپتین سرم و WHR در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه تمرین پیلاتس و رژیم, کاهش معنادای پیدا کرد(P<0/05). در مقایسه بین گروهی نیز تفاوت معناداری بین گروهها در سطوح لپتین و WHR مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: از یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت تمرنیات پیلاتس و رژیم کاهش وزن به مدت 16 هفته, نقش مهمی در کاهش لپتین سرم در زنان چاق ایفا نمودند.

لینک کمکی