فایل word مقاله تآثير توزيع تمرين بر يادگيري و انتقال مهارت بنيادي دريافت کردن در کودکان 6 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تآثير توزيع تمرين بر يادگيري و انتقال مهارت بنيادي دريافت کردن در کودکان 6 ساله :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

اسماعیل صائمی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن کیفری – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق, بررسی تاثیر توزیع تمرین بر یادگیری و انتقال مهارت بنیادی دریافت کردن کودکان می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 48 کودک سالم غیر ورزشکار داوطلب, بصورت تصادفی به دو گروه تمرین انبوه و فاصله دار تقسیم شدند. گروه تمرین انبوه در 12 جلسه, در طی 2 وهله در هر جلسه (با فاصله استراحت 2 ساعت), 18 کوشش تمرینی متوالی ( بدون استراحت) را اجرا کردند. گروه تمرینی فاصله دار نیز همان پروتکل را در قالب سه بلوک 6 کوششی( با فاصله 2 دقیقه استراحت) تجربه کردند. به دنبال 48 ساعت پس از انجام تمرینات آزمون اکتساب و پس از یک هفته نیز, آزمون یادداری و انتقال انجام شد. نتایج نشان داد که هرچند تفاوت معنی داری در امتیاز دریافت تمام گروه ها در بین مراحل مختلف( پیش آزمون, اکتساب, یادداری) مشاهده شد, ولی دو نوع توزیع تمرین, مزیتی نسبت به یکدیگر نداشتند. همچنین امتیاز آزمون انتقال در تمام گروه ها تفاوت معنی داری در بین پیش آزمون با پس ازمون داشت, با این حال عامل جنسیت, تاثیر معنی داری بر مقدار پیشرفت آن در بین گروه ها داشت, به طوری که در مورد تمرین انبوه, مقدار پیشرفت انتقال مهارت در پسران بیشتر بود و در مورد تمرین فاصله دار, دختران پیشرفت بیشتری در آزمون انتقال در فاصله بین پیش آزمون تا پس آزمون نشان دادند.

لینک کمکی