فایل word مقاله بررسي اثرات جايگزيني نفلين سيانيت با فلدسپار بر خواص نهايي پرسلان هاي نرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات جايگزيني نفلين سيانيت با فلدسپار بر خواص نهايي پرسلان هاي نرم :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سویل دلجوان – دانشگاه تبریز
جواد زرودی – دانشگاه تبریز
فیروز رضایی – دانشگاه تبریز
علی الماسی – دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اهمیت کاهش مصرف سوخت و قیمت تمام شده پرسلا ن ها, ارتقا ی خواص مکان یکی و به خصوص استحکام پرسلان ها در محدوده پخت پرسلا ن های نرم در ط ی سال ها ی اخ ی ر در حال توسعه وافزایش بوده است در تحقیق پیش رو, ضمن بررسی تفاوت های فلدسپار و نفلین سیانیت مصرفی وموجود در منطقه, اثرات جا یگزینی نف لین س یانیت با فلدسپار در تولید پرسلان های نرم نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست. مقایسه آنالیزهای شیمیایی این دو ماده نشان دهنده میزان بیشتر آلومینا و اکسیدهای قلیایی نفلین سیانیت نسبت به فلدسپارها ی ر ایج مصرف ی در منطقه است از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد جا یگزینینفلین سیانیت با فلدسپار و به ینه ساز ی مقدار آن م ی تواند منجربه تولید پرسلان هایی با استحکام مطلوب در دمای پخت پا یین تر شود که مهم ترین عامل آن تفاوت در نوع و میزان اکسیدهای قلیایی این دو ماده است در این تحق یق نمونه های مختلف ی با مقاد یر یکسان نفل ین س یانیت و فلدسپار در دماها ی1150-1100° (نزدیک به دما ی آ غاز تشکیل مولا یت1250-1200° دمای رایج پخت پرسلان های نرم ) پخته شده وخواص قطعات حاصل بررسی شده است . بررسی فاز ی نمونه های منتخب به روشXRDانجام شده که نشان دهنده مقدار بیشتر فاز مولا یت در نمونه حاو ی نفلین سیانیت در شرا یط بهینه می باشد. در این تحقیق بررسی ریز ساختاری به روش SEMانجام شده است . دشواری انتخاب لعاب و باریکی محدوده پخت در صورت مصرف نفل ین س یانیت به جا ی فلدسپار از مهم ترین معا یب این جا یگزینی شناسا یی شده است . در نهایت علی رغم معایب شناسایی شده, نتیجه تحقیقات نشان دهنده امکان جایگزینی نفلین سیانیت با فلدسپار جهت دستیابی به خواص مطلوب پرسلان های نرم در دماهای پایین تر پخت می باشد

لینک کمکی