فایل word مقاله روابط بين مهارتهاي تحصيلي ،سبکهاي دلبستگي و حمايت خانوادگي با يادگيري خود تنظيم دانشجويان : موفقيت وابسته به خانواده يا دانشجو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روابط بين مهارتهاي تحصيلي ,سبکهاي دلبستگي و حمايت خانوادگي با يادگيري خود تنظيم دانشجويان : موفقيت وابسته به خانواده يا دانشجو :

محل انتشار: همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

تعداد صفحات:26

نویسنده(ها):

محمد علی نادی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان(اصفهان)
ایلناز سجادیان – دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه اصفهان -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگا

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین یادگیری خود تنظیم با حمایت اجتماعی(خانوادگی) ادراک شده ,سبکهای دلبستگی و مهارتهای تحصیلی دانشجویان بوده است . روش انجام این پژوهش علی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی شهر اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری این پژوهش بر اساس مطالعه مقدماتی وهمچنین جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران(2001)300 نفر برآورد گردید . دانشجویان با روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها در مورد آنها اجرا گردید. 272 م.رد از پرسشنامه ها باز گردانده شد , بدین معنا که نرخ پاسخگویی شرکت کنندگات در پژوهش 90/66درصد بود. میانگین سنی دانشجویان 22/42سال با دامنه 18 تا 42 سال و انحراف استاندارد 3/20 بود. پاسخ دهندگان از 26 رشته دانشگاهی متفاوت انتخاب شدند که 112 نفر از آنها در دانشگاه دولتی اصفهان و160 نفر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان مشغول به تحصیل بودند.

لینک کمکی