فایل word مقاله توليد شيشه سراميک شفاف سيستم Li2O-Al2O3-SiO2 با استفاده از تبلور کنترل شده نانوبلورهاي ?- کوارتز در حضور جوانه زاي Y2O3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توليد شيشه سراميک شفاف سيستم Li2O-Al2O3-SiO2 با استفاده از تبلور کنترل شده نانوبلورهاي ?- کوارتز در حضور جوانه زاي Y2O3 :

تعداد صفحات:14

چکیده:

در این تحقیق ایجاد نانو بلورهای محلول جامد - کوارتز بعنوان فاز مطلوب به منظور ابقای شفافیت در شیشه سیستم لیتیوم آلومینو سیلیکات, با استفاده از جوانه زای Y2O3 بررسی شده است. بدین منظور و پس ار تولید شیشه پایه به روش ذوب و ریخته گری, آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) جهت تعیین دماهای عملیات حرارتی و مکانیزم تبلور, آنالیز پراش اشعه X جهت تعیین نوع و مقدار فازهای ایجاد شده و آنالیزهای FT-IR و UV-Vis جهت ارزیابی اسپکتروسکوپی شیشه و شیشه سرامیک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان میدهد که افزودن Y2O3 مکانیزم تبلور را از تبلور سطحی به تبلور حجمی تغییر می دهد. هر چند این تغییر می تواند عامل بازدارنده برای اباقی شفافیت باشد, با این وجود تبلور کنترلی می تواند این نقضیه را جبران نماید. در نهایت مشاهده شد که طیف FT-IR شیشه سرامیک های نانوبلور بسیار شبیه به طیف FT-IR شیشه بوده و شیشه سرامیک های غیر شفاف حاوی بلورهای میکرومتری رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند.

لینک کمکی