فایل word مقاله پاسخ گرلين آسيل دار پلاسما به يک جليه تمرين مقاومتي دايره اي در حالت ناشتايي و تغذيه پرکربوهيدرات در مردان جوان سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پاسخ گرلين آسيل دار پلاسما به يک جليه تمرين مقاومتي دايره اي در حالت ناشتايي و تغذيه پرکربوهيدرات در مردان جوان سالم :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

یادگار فهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
مرضیه ثاقب جو – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
سعید ایل بیگی – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند
مهدی هدایتی – مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی, پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متاب

چکیده:

مقدمه: گرلین یک پپتید 28 اسید آمینه ای موثر در کنترل اشتها و وزن بدن می باشد, گرلین آسیل دار شکل فعال این پپتید است که در تعادل انرژی نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیرات احتمالی تمرین شدید مقاومتی بر سطوح گرلین آسیل دار, هورمون رشد, گلوکز, انسولین و کورتیزول پلاسما انجام گرفت. مواد و روش ها: 40 دانشجوی پسر با میانگین سنی 0/26 ±19/22 سال و شاخص توده بدنی 0/33 ± 21/02 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی در دو گروه تجربی و دو گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی برنامه تمرینی مقاومتی با شدت 80% یک تکرار بیشینه را در دو حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات انجام دادند. نمونه های خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین جهت اندازه گیری غلظت متغیرهای مورد مطالعه جمع آوری شد. یافته ها: نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس دو سویه نشان داد گرلین آسیل دار و گلوکز پلاسما متعاقب تمرین در هر دو گروه ناشتا و تغذیه پر کربوهیدرات در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (P<0/05), اما سطوح انسولین, کورتیزول و هورمون رشد تغییر معنی داری نشان نداد. نتیجه گیری: به نظر می رسد افزایش گرلین آسیل دار پلاسما در گروه های تمرینی به دلیل کاهش ذخایر انرزی عضلانی و کبد در هنگام تمرین باشد که شرایط را برای افزایش جذب انرژی و ایجاد تعادل مثبت انرژی فراهم می کند.

لینک کمکی