فایل word مقاله بررسي عوامل موثر در جدب دانشجويان به نماز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عوامل موثر در جدب دانشجويان به نماز :

محل انتشار: همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز

تعداد صفحات:25

نویسنده(ها):

اعظم ابراهیم نجف آبادی – کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مددکار مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آابد

چکیده:

پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل موثر در جذب دانشجویان دختر در جذب دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی به نماز است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روزانه و شبا نه تمامی رشته ها و کلیه مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد و دکتری ؛ که ذر سال تحصیلی 79_78 به تحصیل اشغال داشته انذ . نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 1062دانشجو دختر و پسر است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش مشتمل بر : الف ) تهیه مقذماتی پرسشنامه عوامل موثر در جذب دانشجویان به نماز (70 ماده ای )؛ ب) تهیه پرسشنامه اصلی با روش تحلیل عوامل از کل نمونه پژوهش (31ماده ای ) ؛ ج ) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه دختران (52 ماده ای ) ؛ د ) تهیه پرسشنامه جذب به نماز پسران (38 ماده ای ). نتایج حاصل از تحلیل عوامل برای کل نمونه پژوهش منجر به استخراج دو عامل قوی با محتوای تبلیفی -تشویقی (18 ماده) و حسن روابط انسانی – آموزشی با فراگیر (13 ماده ) گردید ؛ تحلیل عامل تفکیکی در مورد دانشویان پسر سه عامل تشویقی – ترغیبی (18 ماده ) ؛ تبلیغی – آموزشی (10ماده ) و حسن روابط انسانی – آموزشی (10 ماده) را نشان می دهد و برای دانشجویان دختر , تحلیل عامل تفکیکی مبین سه عامل قابل حصول با ماهیت تبلیغی – مشارکتی , یادگیری مشاهده ای و حسن روابط آموزشی – انسانی با دانشجویان است . ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی یعنی پرسشنامه ویژه پسران و پرسنامه دختران به ترتیب برابر با 0/90 , 0/90 و 0/89 می باشد . به طور کلی , آزمون t برای گروه های مستقل , تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه (scheffe) تفاوتهای معنی داری را میان آزمودنیهای پژوهش به شرح ذیل نشان می دهند : میان ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر در پرسشنامه کلی عوامل موثر در جذب دانشجویان به نماز تفاوت معنی دار 0/028 > p وجود دارد , میانگین نمرات آزمودنیهای دختر بیشتر است ؛ مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر با وضعیت اقتصادی _ اجتماعی در هر سه پرسشنامه سه گانه بالا , متوسط و پایین نشان می دهد که میانگین آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی – اجتماعی در هر سه پرسشنامه سه گانه بالا , متوسط و پایین نشان می دهد که میانگین آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متوسط از دانشجویان طبقه بالا و پایین بیشتر است که این تفاوت در سطح 0/001 > p معنی دار است . اما در خصوص مقایسه دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری لحاظ عوامل موثر در جذب آنها به نماز (پرسشنامه کلی ) تفاوت معنی داری وجود ندارد .

لینک کمکی