فایل word مقاله بررسي هوش فرهنگي داوطلبان ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هوش فرهنگي داوطلبان ورزشي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

سمیرا فیضی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
مهرزاد حمیدی – دانشیار دانشگاه تهران
رضا اندام – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
امیر منتظری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف: هدف از این مطالعه, بررسی هوش فرهنگی داوطلبان رویدادهای ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی است. آماری تحقیق کلیه ی نیروهای داوطلب شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور بودند. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری, نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است, بر این اساس تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. هوش فرهنگی با استفاه از پرسشنامه 20 سوالی آنگ و همکاران (2004) اندازه گیری شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسش نامه هوش فرهنگی 0/72 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های فریدمن و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین هوش فرهنگی داوطلبان برابر با 3/5 ±0/42 بود و همچنین اختلاف مشاهده شده بین اولویت ابعاد هوش فرهنگی داوطلبان در سطح p 0/01 معنادار بود. براین اساس بعد انگیزش هوش فرهنگی با میانگین 0/61 ± 3/86 بالاترین اولویت و بعد دانش هوش فرهنگی با میانگین 0/57 ± 3/31 پایین ترین اولویت را دارا بودند. هم چنین بین استراتژی هوش فرهنگی افرادی که کمتر از یک سال سابقه ی کار داوطلبی داشتند و افرادی که دارای یک سال سابقه ی کار داوطلبی بودند تفاوت معناداری وجود داشت.

لینک کمکی