فایل word مقاله بررسي رابطه بين مديريت سرمايه درگردش با حاکميت شرکتي، جريان نقدي آزاد و بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين مديريت سرمايه درگردش با حاکميت شرکتي, جريان نقدي آزاد و بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با حاکمیت شرکتی, جریان نقدی آزاد و بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. دوره انجام تحقیق 1380 تا 1388 است. در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای دوره تصدی مدیریت, اندازه شرکت, رشد شرکت و جریان نقد آزاد با سرمایه د گردش رابطه معنی دار وجود دارد و بین متغیرهای درصد مالکیت دولتی و درصد مالکیت نهادی با سرمایه در گردش رابطه وجود ندارد.

لینک کمکی