فایل word مقاله بررسي رابطه بين گزارش گري مالي قابل توسعه (XBRL) و مشخصات کيفي داده هاي حسابداري از ديدگاه مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين گزارش گري مالي قابل توسعه (XBRL) و مشخصات کيفي داده هاي حسابداري از ديدگاه مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

مقاله حاضر با اهدافی همچون بررسی رابطه XBRL و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری, شناسایی XBRL و کاربرد ان در حسابداری, تشریح و ارائه نحوه عملکرد XBRL و تحلیل معایب و مزایی XBRL, به عنوان ارتباط XBRL با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفت. در میان 479 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال 1388 در سطح خطای 1% و به روش کوکران, باید حدود 85 مورد نمونه گیری صورت می پذیرفت, لذا پرسشنامه ایی به روش احتمالی و بصورت تصادفی ساده بدون جایگزینی, توزیع گشت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از جداول توافقی در سطح اطمینان 0/95 استفاده گردید. نتایج مبین تایید ارتباط XBRL با هر یک از متغیرهای مربوط بودن, قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بود. همچنین جهت بررسی متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی از آماره فریدمن به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد که مشخص گردید بین متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی تفاوت وجود دارد.

لینک کمکی