فایل word مقاله تأثير تزريق درون بطني مغزي ارکسين A بر عملکرد شناي موش هاي صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير تزريق درون بطني مغزي ارکسين A بر عملکرد شناي موش هاي صحرايي :

تعداد صفحات:10

چکیده:

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق درون بطنی مغزی سه نانومول ارکسین A بر مسافت, سرعت و مدت زمان شنای موش های ویستار بود. روش شناسی: در پژوهش حاضر از 30 سر موش نر صحرایی نژاد ویستار (200 ± 20 گرم) استفاده شد که به صورت تصادفی به سه گروه کنترل, شاهد و ارکسین تقسیم شدند. با تزریق سه نانومول ارکسین 20 ± 200 به بطن جانبی مغز گروه ارکسین و 3 نانو مول مایع مغزی نخاعی مصنوعی به بطن جانبی مغز گروه شاهد, آزمودنی های هر گروه به صورت انفرادی 30 دقیقه در استخری فلزی, شنا کردند و متغیرهای مسافت, سرعت و مدت زمان شنا توسط دستگاه اتوویژن اندازه گیری شد. یافته ها: تزریق درون بطنی مغزی ارکسین A سبب افزایش معنادار مسافت و سرعت شنا گردید ولی بر مدت زمان شنا تأثیری نداشت. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش احتمالاَ به دلیل وجود گسترده ارکسین ها و گیرنده های G پروتئینی آن ها در بخش های مختلف دستگاه عصبی, ارکسین A تزریق شده به بطن جانبی مغز موش قادر به تأثیر گذاری بر عملکرد شنای موش ها خواهد بود.

لینک کمکی