فایل word مقاله تأثير استفاده از سه روش ماساژ، آب درماني و تمرينات ثباتي بر کمر درد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير استفاده از سه روش ماساژ, آب درماني و تمرينات ثباتي بر کمر درد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران :

تعداد صفحات:17

چکیده:

کمر درد یکی از شایع ترین معضلات بهداشتی جوامع مختلف دنیا به ویژه کشورهای صنعتی است. این عارضه به شیوع 65 تا 80 درصد, به عنوان دومین علت مرخصی های اتعلاجی طولانی مدت در دنیا به حساب می آید و میلیون ها دلار, هزینه های درمانی به همراه دارد. همچنین بررسی اینکه کدام یک از سه روش ماساژ, آب درمانی و تمرینات ثباتی به صورت جداگانه در بهبود درد بیماران مؤثر است. هدف از این تحقیق تأثیر استفاده از سه روش ماساژ, آب درمانی و تمرینات ثباتی بر کمردرد مزمن زنان 30 تا 50 سال استان تهران می باشد. این مطالعه در سه گروه ماساژ, آب درمانی و تمرینات ثباتی در آزمون های پیش و پس از آزمون انجام شد, نمونه آماری شامل 54 نفر از مبتلایان واجد شرایط بودند و افرادی که دچار درد مزمن کمتر از 3 ماه بودند از دور مطالعه خارج شدند که صحت این مطلب با معینه و تأیید پزشک متخصص تایید شد. ابزار اندازه گیری عبارتند از تست سنجش درد دیداری VAS(گونیا متر, خط کش منعطف, صفحه شطرنجی, تست های انعطاف پذیری) تست توماس, تست SLR, Fiess line (استفاده شد. بعد از ارزیابی افراد, تقسیم بندی افراد در سه گروه هجده نفره به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. تمام گروهها به مدت 4 هفته) هر هفته سه جلسه(به صورت یک روز در میان به فعالیت پرداختند. گروه تمرینات ثباتی که هر تمرین را به مدت 10 تکرار با 10 ثانیه انقباض بدون خستگی انجام می دادند. گروه ماساژ, به مدت 10 دقیقه توسط تکنیک های نیدینگ و فریکشن ماساژ دریافت کردند. گروه آب درمانی نیز به مدت 10 دقیقه در آب با درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد در داخل استخر قرار گرفتند و پس از راه رفتن در آب, تمرینات انعطاف و تقویت عضلات کمر و شکم داده شد. در پایان مجددا ارزیابی به عمل آمد. پس از جمع آوری داده ها در دو مرحله آزمون گیری) پیش و پس آزمون( از آزمون جفت شده به منظور بررسی تغییرات تأثیر هر یک از روش های فوق بر روی زنان در هر یک از گروه ها استفاده شد و از آزمون ANOVA آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی مقایسه تغییرات میزان کمر درد زنان گروه های مختلف تمرینی استفاده شد. با تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که: هر کدام از روش های ماساژ, آب درمانی و تمرینات ثباتی به صورت جداگانه در کاهش درد و میزان دامنه حرکتی تأثیر دارد همچنین بین سه گروه فوق تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی