فایل word مقاله مطالعات رسوب شناسي، زمان نگاري نسبي و تعيين جهت جريانهاي کهن در نهشته هاي کواترنري منطقه کردان(باختر کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعات رسوب شناسي, زمان نگاري نسبي و تعيين جهت جريانهاي کهن در نهشته هاي کواترنري منطقه کردان(باختر کرج) :

تعداد صفحات:9

چکیده:

گستره وسیعی از کشور ما را نهشته های کواترنری پوشانده است, با این وجود پژوهش های کمی بر روی این نهشته ها انجام شده است. در پژوهش پیش رو سعی شده است تا درباره ویژگی ها و خصوصیات این نهشته ها در محدوده باختر شهرستان کرج, در حد توان به بررسی و مطالعه بپردازیم. منطقه مورد مطالعه در جنوب بلندیهای رشته کوههای البرز, باختر کرج و خاور شهر هشتگرد قرار دارد. نهشته های این منطقه مربوط به محیط رودخانه ای و شامل رسوبهای بادزنه های آبرفتی (Qf), پادگانه های رسوبی (Qt), نهشته های دامنه آبرفتی ,(Qaa), دشت آبرفتی (Qap) و نهشته های بستر رودخانه (Qal), است. برای بررسی نهشته های منطقه, شبکه نمونه برداری شامل 30 نمونه رسوبی تهیه, و نمونه ها در زمان بندی مشخص برداشت شدند. بر روی نمونه های برداشت شده آزمایشهایی از قبیل: آزمایش دانه بندی, تعیین لیتولوژی دانه ها, تعیین شکل دانه ها, آزمایش پراش اشعه ایکس ( XRD), و ;, انجام گردید. کهن ترین واحد رسوبی کواترنری در این منطقه, نهشته های PlQc (سازند هزاردره) می باشد, و جوان ترین واحد آنها, نهشته های مربوط به رسوبهای بستر رودخانه Qal (هولوسن), است. درنهایت با استفاده از اندازه گیریهای صحرایی وبررسی های دفتری, جهت جریان های دیرینه در نهشته های منطقه شمال خاوری – جنوب باختری تشخیص داده شد.

لینک کمکی