فایل word مقاله تأثير 9 هفته برنامه تمرين هوازي و مصرف مکمل مولتي ويتامين بر بيومارکرهاي التهابي خطر قلبي- عروقي در زنان چاق غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير 9 هفته برنامه تمرين هوازي و مصرف مکمل مولتي ويتامين بر بيومارکرهاي التهابي خطر قلبي- عروقي در زنان چاق غير ورزشکار :

تعداد صفحات:20

چکیده:

مقدمه: افزایش مقادیر پلاسمایی TNF(فاکتور تکروز تومور آلفا) و HCY ( هموسیستئین) به عنوان شاخص های التهابی خطرساز بیماری قلبی- عروقی شناخته شده اند. از این رو هدف, پژوهش حاضر بررسی تاثیر نه هفته برنامه تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر میزان HCY و TNF پلاسمای زنان چاق غیرورزشکار بوده است. مواد و روش ها:30 زن چاق غیر ورزشکار با دامنه سنی 25 تا 50 سال و با Kg/m2 BMI 30 انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه همگن ده نفری تمرین هوازی, تمرین هوازی- مکمل مولتی ویتامین و گواه, داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. برنامه تمرینی به مدت نه هفته, هفته ای سه جلسه و به مدت 45 تا 60 دقیقه با 60 تا 65 درصد ضربان قلب برآوردی اجرا شد. از گروه های تجربی و گواه قبل و بعد از اتمام برنامه تمرینی در شرایط ناشتا برای سنجش غلظت HCY, TNF با استفاده از روش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی (ELISA) نمونه گیری خونی به عمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری t همبسته (در هر گروه ), t مستقل(بین گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی- مکمل), ANOVA (تفاوت بین گروه ها) و دانت(بررسی معناداری تفاوت بین گروه ها9 در سطح معنی داری (0/05>P) تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش: نتایج تحلیل آماری نشان داد انجام نه هفته برنامه تمرین هوازی و هوازی- مکمل مولتی ویتامین به طور معناداری میزان HCY و TNF پلاسمای زنان چاق را کاهش می دهد( P<0/05). همچنین نتایج آزمون آماری ANOVA و دانت نشان داد کاهش مقادیر پایه TNF در گروه تمرین هوازی (0/001) و تمرین هوازی- مکمل (0/013) نسبت به گروه گواه معنادار بود ولی کاهش سطوح پایه HCY در گروه تمرین هوازی نسبت به گروه گواه معنادارنبود(0/067) در حالی که در گروه تمرین هوازی- مکمل مولتی ویتامین(0/036) معنادار بود نتایج آزمون t مستقل نیز نشان داد بین دو گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی- مکمل مولتی ویتامین در شاخص های TNF, HCY تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین موجب کاهش پلاسمایی مقادیر بیومارکرهای التهابی خطر قلبی- عروقی در زنان چاق می گردد, چنانچه این کاهش می تواند در پیشگیری از بروز بیماری قلبی- عروقی موثر واقع شود.

لینک کمکی