فایل word مقاله بررسي تأثير ارزش هاي فرهنگي بر نگهداري وجه نقد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تأثير ارزش هاي فرهنگي بر نگهداري وجه نقد :

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سعید جبارزاده کنگر لویی – دکتری حسابداری و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
علیرضا علیپور انرجان – فوق لیسانس حسابداری و مدرس دانشگاه
ناصر چمنگرد – فوق لیسانس حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف از این پژوهش, بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر میزان نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراف بهادار تهران است. جهت تعیین ارزش های فرهنگی, از معیارهایی اعم از شاخص فاصله قدرت, شاخص اجتناب به خاطر اطمینان به آینده, شاخص فرد گرایی و شاخص مردگرایی, و به منظور اندازه گیری میزان دارایی های نقدی نگهداری شده توسط شرکت ها از دو مدل اوزکان و اوزکان, و اوپلر و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش, کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره ی زمانی 1388-1381 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی حداقل مجذورات معمولی و برای مقایسه این مدل ها از آماره ضریب تبیین و معیارهای آکائیک و شوارتز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهند, بین شاخص فاصه قدرت و مردگرایی با میزان نگهداری وجه نقد, رابطه مثبت و بین شاخص اجتناب به خاطر عدم اطمینان به آینده با میزان نگهداری وجه نقد, رابطه منفی وجود دارد. همچنین, در برخی از مدلهای رگرسیونی, شاخص فرد گرایی بر میزان نگهداری وجه نقد دارای اثر مثبت و در برخی دیگر دارای اثر منفی بوده و د رمقایسه با سایر معیارها, شاخص فرد گرایی بیشترین تاثیر را بر روی میزان نگهداری وجه نقد دارد.

لینک کمکی