فایل word مقاله طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري قوس کمر و ارزيابي کارايي آن با شاخص دلماکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري قوس کمر و ارزيابي کارايي آن با شاخص دلماکس :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

علی زارعی – دانشگاه علوم پزشکی ,دانشکده بهداشت و پیراپزشکی,قزوین
فهیمه نوروزی – دانشگاه علوم پزشکی ,دانشکده بهداشت و پیراپزشکی,قزوین
مرتضی امینی – دانشگاه علوم پزشکی ,دانشکده بهداشت و پیراپزشکی,قزوین
علی صفری – دانشگاه علوم پزشکی ,دانشکده بهداشت و پیراپزشکی,قزوین

چکیده:

افزایش زاویه انحنای ستون مهره ها در ناحیه کمر , زمینه ساز بسیاری از ناراحتی های اسکلتی – عضلانی است . از اینرو اندازه گیری آسان, سریع و دقیق زاویه قوس کمر نقش مهمی در پیشگیری از این ناراحتی ها خواهد داشت. به این منظور در این مطالعه کارایی, دقت و صحت دستگاه جدیدی که به منظور اندازه گیری قوس کمر ساخته شده با روش معتبر دلماکس سنجیده شد. مواد و روشها: در این مطالعه قوس کمر 50 نفر داوطلب مرد و زن با استفاده از دستگاه اندازه گیری قوس کمر ساخته شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج حاصل از اندازه گیری با استفاده از روش استاندارد دلماکس مقایسه شد. یافته ها: در این مطالعه قوس کمر طبیعی بر اساس شاخص دلماکس بین 96%-94% و بر اساس دستگاه ساخته شده معادل 60-40 درجه می باشد. 78% از جامعه مورد بررسی دارای قوس کمر طبیعی, 12 % مبتلا به انحنای رو به عقب (کیفوزیس ) و 10% مبتلا به انحراف رو به جلو (لوردوزیس) بودند. بحث و نتیجه گیری: مقایسه نتایج حاصل از دو روش, نشاندهنده آن بود که حساسیت دستگاه در شناسایی افراد سالم 100%, افراد بیمار واقعی 55/6% و در مجموع صحت دستگاه 84 % است. بنابراین دستگاه طراحی شده در این مطالعه در مقایسه با شاخص استاندارد دلماکس از صحت قابل قبولی برخوردار بوده و با انجام اندازه گیری قوس کمر به روشی آسان و قابل اعتماد بستر مناسبی را در زمینه پیشگیری از ناراحتی های اسکلتی- عضلانی نیروهای انسانی شاغل در بخش های مختلف خواهد داشت.

لینک کمکی