فایل word مقاله تأثير 8 هفته ورزش ايروبيک بر ترکيب بدني بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به پرفشار خوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير 8 هفته ورزش ايروبيک بر ترکيب بدني بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به پرفشار خوني :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

زهرا بیات – کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
علیرضا قلی پور – کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف: پرفشار خونی یکی از بیماریهای همراه با بیماری نوع 2 است که در بیشتر بیماران دیابتی نوع 2 دیده می شود. توسعه پرفشار خونی در بیماران دیابتی خیلی مضر است. چاقی و مقاومت نسبت به انسولین که از مهمترین اجزای سندرم متابولیک محسوب می شوند, از جمله عواقب زندگی کم تحرک هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ورزش ایروبیک بر روی ترکیب بدنی بیماران دیابتی است. روش شناسی: تعداد 32 آزمودنی که در پرونده آن ها بیماری پرفشار خونی درج شده بود به صورت تصادفی به دو گروه تقیسم شدند: گروه اول: گروه ورزش ایروبیک(16 نفر) و گروه دوم: گروه کنترل(بدون ورزش) (16 نفر). آزمودنی ها 3 روز در هفته, هر جلسه 45 تا 60 دقیقه, به مدت دو ماه زیر نظر مربی ایروبیک و آمادگی جسمانی در سالن ورزشی, ورزش ایروبیک را انجام دادند. تمرینات افزایش تدریجی داشت. برای اندازه گیری ترکیب بدنی از کالیپر, متر نواری و ترازوی دیجیتالی استفاده شد. یافته ها: در پیش آزمون هیچ تفاوت معنی داری بین داده ها در دو گروه وجودنداشت. آزمون t نشان داد که در پس آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه در فاکتورهای شاخص توده بدن (p0/039) و درصد چربی بدن (p0/006) وجود دارد. در گروه کنترل تفاوت معنی داری در داده ها از پیش آزمون به پس آزمون وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که در گروه اول که ورزش ایروبیک را در سالن ورزشی انجام می دادند کاهش معنی داری در شاخص توده بدن و ضخامت چربی زیر پوستی مشاهده شد. بیماران دیابتی نوع 2 می توانند با انجام تمرینات ایروبیک زیر نظر پزشک از میزان چربی بدن بکاهند و به طور غیر مستقیم به بهبود بیماری دیابت کمک کنند.

لینک کمکی