فایل word مقاله مدلسازي سه بعدي مستقيم و معکوس بي هنجاري گراني بر اساس روش (FFT) ( مورد مطالعاتي:جنوب غربي کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدلسازي سه بعدي مستقيم و معکوس بي هنجاري گراني بر اساس روش (FFT) ( مورد مطالعاتي:جنوب غربي کرمان) :

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله دو برنامه به زبان برنامه نویسی فرترن براساس تبدیلات فوریه سریع (FFT) ارائه شده است که اولی برنامه سه بعدی مستقیم که ورودی آن مقادیرعمق میباشد ودر گرانی متناسب با هر نقطه بدست می آید ودومین برنامه به نام سه بعدی معکوس که بر مبنای گرانی هر نقطه عمق معکوس معادل آن بدست می آید .از این روش برای تعیین عمق آنومالیهای واقعی استفاده شده است از مزایای این روش سرعت بالای محاسبات آن است ودر نتیجه صر فه جویی زمان در محاسبات مستقیم و معکوس گرانی برای وسعت واعماق زیاد است و روش بسیار مناسب و کارایی برای تخمین پوسته میباشد

لینک کمکی