فایل word مقاله تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي- پلايومتريک بر ميزان تغييرات تراکم مواد معدني استخوان در بازيکنان فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي- پلايومتريک بر ميزان تغييرات تراکم مواد معدني استخوان در بازيکنان فوتبال :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

نوید کلالی جونقانی – کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
نادر رهنما – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
محمد فرامرزی – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه مشکل مربوط به پوکی استخوان و آسیبهای استخوانی یکی از مشکلات اصلی سلامت عمومی به شمار می رود. پیشگیری از آسیب های استخوانی آسان تر از درمان آن می باشد. تحقیقات بیانگر این است که فعایت بدنی موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان می گردد. لذا هدف از این مطالعه تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم مواد معدنی استخوانی بازیکنان فوتبال می باشد. تعداد 20 بازیکن نخبه فوتبال (سن: 2/25±20/35 سال. قد:5/68±178/05 سانتی متر. وزن:7/59±68/4 کیلوگرم) که هیچگونه آسیب دیدگی و شکستگی استخوان در سال اخیر نداشتند و حداقل دارای 6 سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال را داشتند به عنوان نمونه های تحقیق در نظر گرفته شدند. بازیکنان به طور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات تخصصی ویژه فوتبال را داشتند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات تخصصی ویژه فوتبال هفته ای سه جلسه به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک را انجام دادند. از تمامی بازیکنان قبل و بعد از هشت هفته ارزیابی دانسیته مواد معدنی استخوان با استفاده از دستگاه DEXA به عمل آمد. نتایج بعد از هشت هفته تمرینات مقاومتی – پلایومتریک تفاوت معنی داری در تراکم استخوانی ناحیه کمر در گروه تجربی (0/02±1/06 گرم بر سانتی متر مربع)نسبت به گروه کنترل 1/01 ± 0/05 ) گرم بر سانتی متر مربع) نشان داد p<0/01) و t= -4/85) و همچنین در ناحیه فمور نیز تفاوت معنی داری در گروه تجربی0/04±1/24 گرم بر سانتی متر مربع9 نسبت به گروه کنترل (0/04±1/18 گرم بر سانتی متر مربع) مشاهده شد(p <0/01 و t= -4/55). از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی- پلایومتریک می تواند باعث افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در بین بازیکنان فوتبال می شود لذا استفاده از این گونه تمرینات برای جلوگیری از آسیب و شکستگی مفید می باشد.

لینک کمکی