فایل word مقاله تاثير يک دوره تمرين منتخب پلايومتريک روي برخي از عوامل آمادگي حرکتي دختران دانشجو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير يک دوره تمرين منتخب پلايومتريک روي برخي از عوامل آمادگي حرکتي دختران دانشجو :

تعداد صفحات:16

چکیده:

مقدمه: هدف تحقیق حاضر, بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب پلایومتریک روی برخی از عوامل آمادگی حرکتی(چابکی, توان, سرعت حرکت, تعادل) می باشد. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام شد. بدین منظور از بین دانشجویان دختر, 33 آزمودنی در محدوده سنی 25-19 سال به صورت گزینشی انتخاب گردید, سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل دسته بندی شدند. گروه تجربی شامل 16 نفر بودند که به مدت 6 هفته و سه جلسه و هر جلسه به مدت 25 دقیقه برنامه ی تمرینی منتخب پلایومتریک را انجام می دادند. گروه کنترل شامل 17 نفر بودند که فقط تمرینات عادی را انجام می دادند. سپس از تامی آزمودنی ها, پیش آزمون, شامل آزمون ایلی نویز(جهت اندازه گیری چابکی), آزمون پرش ارتفاع و پرش طول(جهت اندازه گیری توان پا), آزمون 36 متر دوی سرعت(جهت اندازه گیری سرعت حرکت) و آزمون لک لک(جهت اندازه گیری تعادل ایستا) بعمل آمد و بعد از پایان مدت 6 هفته و اعمال متغیر مستقل دوباره از هر دو گروه از آزمونهای ذکر شده پس آزمون گرفته شد. یافته ها: پس از ثبت رکوردها, اطلاعات حاصله با استفاده از روش آماری چون آزمون تی گروه های مستقل و وابسته در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تمرینات پلایومتریک بر بهبود چابکی, توان, سرعت حرکت آزمودنی ها تأثیر معنی داری داشته است. اما بر روی تعادل دختران دانشجو تأثیر معنی داری نداشته است.

لینک کمکی