فایل word مقاله الزامات حسابداري طرحهاي بازنشستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله الزامات حسابداري طرحهاي بازنشستگي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

تدوین استانداردهای جدید و پیشرفت تئوریهای حسابداری همواره بر اندازه گیری مزایای پایان خدمت و گزارشگری آن تاثیر گذاشته است. همواره نحوه اندازه گیری و شناخت هزینه ها و تعهدات طرح های بازنشستگی و مزایای پایان خدمت که در سازمانها اجرا می شود یکی از موضوعات جالب و بحث بر انگیز بوده است. در این مقاله ضمن تشریح انواج طرج های بازنشستگی به بررسی آنها از دیدگاه های مختلف پرداخته شده است. مهمترین دیدگاه های که جهت حسابداری طرح های بازنشستگی وجود دارد شامل دیدگاه نقدی و تعهدی که نحوه اندازه گیری هزینه ها و تعهدات را بر اساس مفروضات مطروحه در این دیدگاه مورد بررسی قرار میدهد. همچنین این مقاله به بررسی دیدگاه استاندارد ایران پیرامون نحوه حسابداری طرح های بازنشستگی پرداخته است. مطابق با این استاندارد در طرح های مزایای بازنشستگی, ایفای تعهدات طرح, به وضعیت مالی طرح, حق بیمه های آتی و همچنین کارایی عملیاتی طرح شامل عملکرد سرمایه گذاری بستگی دارد. همچنین در این استاندارد به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اشاره شده است, استفاده کنندگان اصلی گزارشهای کالی طرح های مزایای بازنشستگی در این استاندارد اعضا, ارکان طرح, دولت و کارفرمایان معرفی شده است.

لینک کمکی