فایل word مقاله تاثير يک دوره تمرين کوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر دامنه حرکتي مفاصل زنان سالم غير ورزشکار 35-25 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير يک دوره تمرين کوتاه مدت و بلند مدت پيلاتس بر دامنه حرکتي مفاصل زنان سالم غير ورزشکار 35-25 سال :

تعداد صفحات:18

چکیده:

علیرغم مزایای تمرینات پیلاتس و نقش مهمی که می توانند در اصلاح حالات بد وضعیت بدنی و ایجاد قدرت بدنی ایفا کنند, از لحاظ پژوهشی به این تمرینات توجه کافی صورت نگرفته است. هدف: بررسی تاثیر یک دوره تمرین کوتاه مدت و بلند مدت پیلانس بر دامنه حرکتی زنان سالم غیر ورزشکار 25-35 سال است. روش شناسی: در مطالعه حاضر که به روش نیمه تجربی آینده نگر- کاربردی از نوع مورد- شاهد بود, گروه مورد شامل 15 نفر بودند که تمرینات کوتاه مدت پیلانس را به مدت یک ماه و تمرینات بلند مدت پیلانس را به مدت دو ماه انجام دادند. گروه شاهد نیز 15 نفر بودند که هیچ تمرینی را انجام نداد. نمونه ها به صورت تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب شدند. قبل و بعد از انجام تمرینات دو گروه با استفاده از فرم اندازه گیری دامنه بدنی, گونیا متر مورد ارزیابی و ارزیابی مجدد قرار گرفتند. یافته ها: تمرینات کوتاه مدت و بلند مدت پیلاتس بر دامه حرکتی مفاصل زنان سالم غیر ورزشکار 35-25 به لحاظ آمار تاثیر دارد. بحث و نتیجه گیری: تمرینات کوتاه مدت در هیچ یک از موارد اندازه گیری شده تفاوت به لحاظ آماری به وجود نیاورد. تمرینات بلند مدت در فلکشن زان و پلنتار فلکشن مچ پا اندازه گیری شده تفاوت را به لحاظ آماری به وجود آورد.

لینک کمکی