فایل word مقاله ورزش هوازي سبک سطوح پروتئيني BDNF را در هيپوکمپ رت هاي بالغ افزايش مي دهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ورزش هوازي سبک سطوح پروتئيني BDNF را در هيپوکمپ رت هاي بالغ افزايش مي دهد :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

شیما مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
ابراهیم حسینی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
محمد رضا کردی – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
فاطمه شب خیز – استادیار دانشکده تربیت بدندی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر 2 هفته تمرین هوازی بر تغییرات سطوح پروتئینی توروترفین مشتق مغزی (BDNF), در هیپو کمپ رت نر بالغ با تکیه بر شفاف تر کردن نقش ورزش در چگونگی تعدیل شکل پذیری سیناپسی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع تجربی می باشد. در این مطالعه تعداد 16 رت نر نژاد ویستار 8 هفته در محدوده ی وزنی 200 تا 300 گرم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. حیوانات به طور تصادفی به 2 گروه دونده (n=8) و کنترل (n=8) تقسیم شدند. در گروه تمرین آزمودنی ها به مدت 2 هقته و روزانه به مدت 30 دقیقه با سرعت 11 متر بر دقیقه روی نوارگردان دویدند. مقادیر پروتئینی متغیر مورد مطالعه در این پژوهش با روش الایزا آنزیمی سنجیده شد و داده ها با استفاده از روش آماری t مستقل در سطح آلفای 5% تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش, افزایش معنی دار در متغیر وابسته را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. نتیجه گیری: افزایش این عامل نشان از درگیری ورزش به عنوان یک عامل تعدیل کننده ی مثبت در رشد و بقا نورونی و شکل پذیری سناپسی دارد. همچنین با توجه به اعمال شناخته شده ی BDNF, نتایج این پژوهش نقش ورزش را در کنترل حافظه و افسردگی بلند مدت نیز آشکار می کند.

لینک کمکی