فایل word مقاله بررسي تيمارهاي دمايي و روش هاي شستشو بر جوانه زني و قدرت ناميه ارقام چغندر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تيمارهاي دمايي و روش هاي شستشو بر جوانه زني و قدرت ناميه ارقام چغندر :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

سید محمد علی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرهاد جامه – دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

این آزمایش در سال 1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح CRD (بلوک کاملا تصادفی) با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور A چهار سطح از بذر ارقام تجاری مونوژرم چغندر قند شامل جلگه, گدوک, شیرین, رسول و فاکتور B شامل 7 سطح, تیمار در محلول نیترات پتاسیم 2/5 درصد, کشت در ژرمیناتور آب گرم, کشت در ژرمیناتور معمولی, استراتیفیته کردن, شستشو در آب مقطر, شستشو در محلول آب مقطر و مایع شوینده و تیمار در آب گرم بودند. تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را در بین ارقام و روشهای شکستن خواب بذر و اثرات متقابل آنها د رسطح 5 و 1 درصد نشان داد. در مقایسه میانگین , سه رقم گدوک, شیرین و رسول بیشترین قدرت نامیه را دارا بودند و رقم گدوک نسبت به بقیه برتری داشت. مقایسه میانگین, فاکتور B نشان داد (تیمار در سرمای مرطوب) و ( تیمار در ژرمیناتور آب گرم), بهترین تاثیر را در شکستن خواب بذر و نمایایندن بهتر قدرت نامیه داشتند. در مقایسه میانگین اثرات متقابل ( سرما دهی مرطوب در رقم گدوک), ( کشت بذور رقم گدوک در ژرمیناتور آب گرم),(اعمال سرمای مرطوب در رقم شیرین),(خیساندن در محلول نیترات پتاسیم 2 درصد در رقم شیرین), (استفاده از ژرمیناتور اب گرم در رقم شیرین),(خیساندن در محلول نیترات پتاسیم 2 درصد در رقم رسول),( اعمال سرمای مرطوب در رقم رسول), در اولین سطح از مقایسات قرار داشته و بیشترین درصد قدرت نامیه را دشاتند. اساسا اعمال سرمای مرطوب و کشت در ژرمیناتور آب گرم نسبت به بقیه روش ها در نمایاندن بهنر قدرت نامیه بذئر موثرتر بوده و تیمارهای دمایی بهتر از روشهای شستشو مشخص شده و اعمال سرما نسبیت به گرما برتری داشت.

لینک کمکی