فایل word مقاله بررسي امکان استفاده از آب مغناطيسي براي افزايش درصد جوانه زني بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي امکان استفاده از آب مغناطيسي براي افزايش درصد جوانه زني بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوري :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

مهدی پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد , گروه زراعت
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد , گروه زراعت
علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد , گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد , گروه زراعت

چکیده:

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر قند رقم 30906 نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل د قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه د رسال 1390 انجام شد که د را( فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی), فاکتور دوم مغناطیسی کردب بذر در دو سطح ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم شوی د رچهار سطح 50 و 100 و 150 و 200 میلی مولار نمک کلرید سدیم بوده و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر رفته شد. برای مغناطیسی کردن آب و بذرها, از آهن ربای دایمی با قدرت خارجی 0/36 تسلا بر متر استفاده شد. جوانه زنی بذرها هر 12 ساعت ثبت شد و پس از گذشت 10 روز از شروع آزمایش, تعداد بذرهای جوانه زده شمارش شد و درصد جوانه زنی محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که چغندر قند رقم 30906 از نظر جوانه زنی نسبت به شوری 100 میلی مولار نمک کلرید سدیم و سطوح بالاتر ( 150 و 200 میل مولار کلرید سدیم) بسیار حساس می باشد. استفاده از آب مغنایسی جوانه زنی بذرهای چغندر قند را در شوری کم آب ( 50 میلی مولار) و آب غیر شور (شاهد) بطور معنی دار افزایش داد, بطوری که میزان جوانه زنی بذرها از 75 درصد در تیمار شاهد به 86/3 درصد د تیمار آب مغناطیسی افزایش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق, م یتوان برای افزایش میزان جوانه زنی بذر چغندر قند در سطوح شوری پایین از آب مغناطیسی شده استفاده کرد.

لینک کمکی