فایل word مقاله مقايسه اثرات دوره هاي مختلف تمرين هوازي بر حفاظت از سميت قلبي ناشي از القاي حاد ضد توموري ابدوکسو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه اثرات دوره هاي مختلف تمرين هوازي بر حفاظت از سميت قلبي ناشي از القاي حاد ضد توموري ابدوکسو :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

وحید شیرین بیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران
ولی اله دبیدی روشن – دانشیار دانشگاه مازندران
سلیمان محجوب – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

مقدمه و هدف: مطالعات متعددی اثرات مسمومیت قلبی داروی ابدوکسو را بر دستگاه قلبی عروقی گزارش داده اند, اما اثرات حفاظتی دوره های مختلف تمرینات هوازی بر سمیت ناشی از دارو مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثرات حفاظتی دوره های مختلف تمرینات هوازی بر سمیت ناشی از دارو مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثرات حفاظتی دوره های مختلف تمرینات هوازی بر دستگاه های حفاظتی قلبی در برابر سمیت ناشی از ابدوکسو بود. روش شناسی: بدین منظور 48 سر موش صحرایی نر 10 هفته ای, به طور تصادفی به 6 گروه: 1) تمرین 3 هفته ای + سالین, 2) تمرین 3 هفته ای + ابدوکسو, 3) تمرین 6 هفته ای+ سالین, 4) تمرین 6 هفته ای+ ابدوکسو, 5)کنترل+ سالین و گروه 6) کنترل+ ابدوکسو تقسیم شدند. گروه های 1 و 2 به مدت 3 هفته (5 جلسه در هفته) با سرعت 17-15 متر در دقیقه و مدت 39-25 دقیقه و گروه های 3 و 4 به مدت 6 هفته با سرعت 20-15 متر در دقیقه و مدت 54-25 دقیقه دویدند. گروه های 2, 4 و 6 و گروه های 1, 3 و 5 به ترتیب محلول ابدوکسو را به مقدار 20 میلی گرم/کیلوگرم و محلول سالین را به مقدار 1 میلی لیتر/100 گرم وزن بدن به صورت زیر صفاقی دریافت کردند. یافته ها: پس از هموژنیزاسیون بافت قلب و اندازه گیری پروتئین شوک گرمایی (HSP70) و سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) مشخص شد. القای ابدوکسو به طور معناداری باعث افزایش HSP70 و کاهش SOD در مقایسه با گروه کنترل+ سالین شد. اگر چه 3 و 6 هفته تمرین هوازی سبب افزایش HSP70 و SOD در مقایسه با گروه کنترل+سالین شد, اما فقط 6 هفته تمرین باعث جلوگیری از کاهش ناشی از تزریق ابدوکسودر مقادیر SOD و افزایش HSP70 در مقایسه با گروه کنترل+ ابدوکسو شد.

لینک کمکی