فایل word مقاله مقايسه اثر يک جلسه تمرين مقاومتي دايره اي و تمرين هوازي بر بيان ژن گرلين لنفوسيت زنان جوان تمرين کرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه اثر يک جلسه تمرين مقاومتي دايره اي و تمرين هوازي بر بيان ژن گرلين لنفوسيت زنان جوان تمرين کرده :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

شیدا قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر رشید لمپر – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
احمد ابراهیمی عطری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
یاسر کهندلان شهرنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقدمه: گرلین یک پپتید ترشح شده از معده است و نقش مهمی در ترشح هورمون رشد, تعادل انرژی, اشتها, وزن و برخی عملکردهای قلبی عروقی ایفا می کند. هدف از اجرای این پژوهش مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت زنان جوان تمرین کرده است. روش بررسی: به این منظور 24 زن جوان ورزشکار با میانگین سنی (21/4) سال و (22/17) BMI به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه هوازی بی هوازی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی قبل و بعد از پروتکل تمرینی بصورت ناشتا از سه گروه جمع آوری شد. پس از جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ, بیان ژن گرلین در لنفوسیت های آزمودنی ها با استفاده از روش semi-quantitative-RT-PCR انجام شد. نتایج: نتایج این مطالعه مشخص می کند که یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی باعث افزایش معناداری در بیان ژن گرلین لنفوسیت های آزمودنی ها نسبت به گروه کنترل می گردد. و همچنین این افزایش در گروه بی هوازی نسبت به دو گروه هوازی و کنترل بیشتر بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد که علاوه بر ناشتایی آزمودنیها, تمرینات هوازی و بی هوازی باعث تخلیه منابع انرژی عضلانی بیشتری نسبت به گروه کنترل میشود و در نتیجه موجب تعادل منفی انرژی و افزایش بیان ژن گرلین در جهت افزایش اشتها و بازسازی منابع از دست رفته می گردد.

لینک کمکی