فایل word مقاله بررسي ارتباط ميان برخي از صفات زراعي و عملکرد در چند واريته برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ارتباط ميان برخي از صفات زراعي و عملکرد در چند واريته برنج :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علی اکبر ایزدی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
سید محمد علوی سینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
حمید بیک زاده – کارشناس جهاد کشاورزی کلات نادر
مهدی بیات – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور و بررسی میزان عملکرد و ارتباط میان صفات زراعی عملکرد برنج هفت واریته برنج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در روستای سنگدیوار از توابع شهرستان کلات نادر مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر صفات بررسی شده دارای اختلاف معنی دار هستند. بررسی ضرایب همبستگی مثبت و معنی داری بودند در حالیکه صفت طول خوشه ارتباط معنی داری با عملکرد نشان نداد با توجه به مقایسات میانگین و همبستگی های مشاهده شده می توان چنین عنوان کرد که هر چه ارتفاع بوته بالا باشد و تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه افزایش پیدا کند عملکرد برنج نیز افزایش می یابد به همین علت ارقام فجر و نعمت با داشتن ارتفاع نسبتا بالا, تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه بالا نسبت به سایر ارقام در نهایت عملکرد بالاتری تولید نموده اند. بنابراین برای گزینش ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد می توان بطوز غیر مستقیم صفات فوق الذکر استفاده نمود.

لینک کمکی