فایل word مقاله مقايسه اثر سه نوع تمرين مقاومتي، استقامتي و ترکيبي بر ميزان خستگي و آسيب سلول هاي قلبي افراد فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه اثر سه نوع تمرين مقاومتي, استقامتي و ترکيبي بر ميزان خستگي و آسيب سلول هاي قلبي افراد فعال :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

سید فخرالدین رجائی رامشه – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
امیر اکبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
حسین مجتهدی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر سه نوع تمرین استقامتی وامانده ساز, مقاومتی شدید و ترکیبی بر روی میزان خستگی و آسیب سلول های قلبی مردان فعال می باشد که از طریق اندازه گیری شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی, تروپونین T قلبی و ایزوآنزیم کراتین کیناز ( cTnT و CK-MB ) MB انجام می گیرد. 15 مرد جوان فعال و سالم (با میانگین سن 160±23 سال, قد 375±17393 متر, وزن 874±69 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی 187±5148 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) بصورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها سه نوع تمرین را در سه روز مختلف با فاصله زمانی 7 روز در میان اجرا کردند. نمونه های خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t زوجی و آنوا (تحلیل واریانس) استفاده شد (001>p). میزان CK-MB بلافاصله بعد از هر سه نوع تمرین نسبت به مقادیر پیش از تمرین افزایش معناداری یافت اما بین میزان آن بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی, استقامتی و ترکیبی تفاوت معنی داری وجود نداشت. میزان cTnT بعد از هرسه نوع تمرین افزایش معناداری نداشت اما میزان آن پس از تمرین استقامتی و ترکیبی بیش از میزان آن پس از تمرین مقاومتی بود, در حالیکه میزان آن پس از تمرین های استقامتی و ترکیبی تفاوت معناداری نداشت. شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی عواملی هستند که در تشخیص آسیب بافت قلب و نیز برای تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که علی رغم افزایش مقادی CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تمرین ها و آسیب عضله به دلیل فعالیت شدید عضلانی در این تمرین ها باشد, اجرای سه نوع تمرین استقامتی وامانده ساز, مقاومتی شدید و ترکیبی به تغییرات معناداری در میزان cTnT مردان فعال منجر نمی شود لذا نمی تواند آسیب قلبی به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی