فایل word مقاله بررسي اثر هورمون BAP بر ريزغده زايي سيب زميني در محيط کشت بافت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر هورمون BAP بر ريزغده زايي سيب زميني در محيط کشت بافت :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

بهروز بیانی راد – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد نیشابور
احمدرضا بلندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
قدیر طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نیشابور
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:

استفاده از بذور سالم می تواند باعث افزایش 30 درصدص عملکرد در تولید سیب زمینی گردد. به این منظور تحقیق بر میزان ریز غده زایی سه رقم سیب زمینی تحت تیمار هورمونی بنزیل آمینو پورین انجام گردید. آزمایش به صورت طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی در سه تکرار طی سالهای 89-90 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی واقع در مرکز تحقیقات و کشاورزی مشهد اجرا شد. تیمار هورمونی بنزیل آمینو پورین در چهار غلظت (0 و 2/5 و 5 و 10 میلی گرم در لیتر) بر روی سه رقم ( آگریا, مارفونا و سینورا) اعمال گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد نوع و رقم بر تعداد و زون میکروتیوبر تاثیر معنی دار دارد بطوریکه بیشترین و کمترین میکروتیوبر به ترتیب مربوط به ارقام سینورا و مارفونا بود. همچنین بیشترین وزن میکروتیوبر در رقم سینورا مشاهده گردید. نتایج مربوط به تاثیرات سطح مختلف هورمون بنزیل آمینوپروین بر تمامی صفات مربوط به میکروتیوبر (تعداد, قطر, وزن و تعداد چشم) در سطح 1 درصد معین دار بود. بطوریکه غلظت 10 میلی گرم در لیتر دارای بیشترین میکروتیوبر با بزرگترین اندازه بود.

لینک کمکی