فایل word مقاله عوامل اقتصادي- سياسي تعيين کننده جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل اقتصادي- سياسي تعيين کننده جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش کشور :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

مهدیه رهام – کارشناس ارشد تربیت بدنی, دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه سامن
رضا صابونچی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجید سلیمانی – عضو هیات علمی تمام وقت گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی عوامل اقتصادی- سیاسی جذب کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت ورزش کشور می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات رئیسه 12 فدراسیون ورزشی و 3 شرکت سرمایه گذار صنعت ورزش کشور (N=127) می باشند, که براساس جدول حجم نمونه کوهن 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ای که طی یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش دلفی تهیه گردید. بین آنها توزیع و جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از سوی 10 نفر متخصص در علم اقتصاد و اقتصاد ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 0/88 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(شایپرویلک, فریدمن, کروسکال والیس و تحلیل عاملی) و با بهره گیری از نرم افزار spss15 صورت پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بیشترین عامل اقتصادی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل خصوصی سازی در صنعت ورزش کشور است. و همچنین نتایج پژوهش نشان بیشترین عامل سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تلاش در جهت رفع تحریم اقتصادری علیه ایران است. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که خصوصی سازی مقدمه ای بر جذب سرمایه گذاری خارجی است به مقوله خصوصی سازی به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته شود و همچنین ثبات سیاسی یکی از عوامل تمایز بین چند گزینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود.

لینک کمکی