فایل word مقاله تاثير کلريدکلسيم و پلي اتيلن گلايکول بر خصوصيات جوانه زني بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير کلريدکلسيم و پلي اتيلن گلايکول بر خصوصيات جوانه زني بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) :

تعداد صفحات:5

چکیده:

به منظور بررسی نحوه تاثیر تیمار اسموپرایمینگ کلرید سیدم با غلظت 1 و 3 درصد پلی اتیلن گلایکول 8000 با غلظت 12- و 8- مگاپاسکال, بر مشخصه های جوانه زنی بلند مازو, مطالعه ای د رمنطقه پارک جنگلی الگندره گرگان انجام گرفت. بذور در زمستان 1389 به طور تصادفی از ده درخت جمع آوری و سپس طی طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بیست تایی بعد از اعمال تیمار (خیساندن به مدت 1 روز) کاشته شدند. بیشترین میزان درصد جوانه زنی (75%), سرعت جوانه زنی (0/290) در کلرید کلسیم 1% و به دنبال آن کلرید کلسیم 3% و کمترین میزان میانگین جوانه زنی روزانه (66/22) در پلی اتیلن گلایکول 12- مگاپاسکال ثبت شد. به طور کلی طبق نتایج حاصله در این تحقیق استفاده از محلول اسمزی پلی اتیلن گلایکول در هر دو غلظت باعث کاهش و محلول کلرید سیدم باعث افزایش مشخصه های جوانه زنی گردید.

لینک کمکی